Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ποιοι θα εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα

Comments Off on Ποιοι θα εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα
Ποιοι θα εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα

 -Υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67%, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες δε θα μπουν στη διαθεσιμότητα
– Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων θα εξαιρεθούν
– Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει έναςδημόσιος υπάλληλος για να εξαιρεθεί
– Πρέπει να κατατεθούν μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων
– Τι προβλέπει η επείγουσα διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Την ώρα που η κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως τους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους που θα μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να «πιαστούν» οι στόχοι και να ικανοποιηθεί η τρόικα, επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζει τις πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που… σώζονται.

Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότηση εν μέσω διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος υποβάλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης

Για να εξαιρεθεί κανείς πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Άτομα με αναπηρία, ανύπαντροι γονείς, άτομα που φροντίζουν ανθρώπους με αναπηρία είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα εξαιρεθούν σήμερα με την εφημερίδα Το Έθνος, Επίσης, εξαιρείται ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δυο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Εξαιρούνται:

– άτομα με αναπηρία άνω του 67%
– πολύτεκνοι
α) με περισσότερα από 4 παιδιά, που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή είναι μέχρι 25 ετών και υπηρετούν τη θητεία τους
β) στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
γ) στην ίδια κατηγορία εντάσσονται οι γονείς χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά, εφόσον είναι 23 ετών, άγαμα, σπουδάζουν ή υπηρετούν στο στρατό
– όσοι φροντίζουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Απαιτείται και πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, που θα είναι σε ισχύ. Σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα εξαιρεθεί αναδρομικά από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα αν προσκομίσει το πιστοποιητικό
– μονογονεϊκές οικογένειες
– όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες

Εκτός από τις πέντε κατηγορίες, εξαιρούνται και οι 1861 εργαζόμενοι που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς της διαθεσιμότητας και στη συνέχεια ανέλαβαν νέα καθήκοντα.

Απαραίτητα πιστοποιητικά

Για τους υπαλλήλους με αναπηρία απαιτείται πιστοποιητικό σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
Για τους πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. Αν υπάρχει παιδί με αναπηρία (άνω του 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας), απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, όπως επίσης κι αν ένας από τους δυο γονείς είναι στην ίδια κατάσταση.
Σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας παιδιού, χρειάζεται βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για τους μαθητές ή τους σπουδαστές, βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής.

Χρειάζεται επίσης αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, λόγω χηρείας ή διαζυγίου, είτε ο υπάλληλος έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια παιδιού και εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, απαιτούνται:

Πιστοποιητικό του δήμου που θα προκύπτει πως έχει τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο έως 25 ετών. Αν το παιδί σπουδάζει, χρειάζεται βεβαίωση
Για την απόδειξη γονικής μέριμνας, δικαιολογητικό από την δημόσια αρχή ενώ για το διαζύγιο απαιτείται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα

Αν δυο σύζυγοι εργάζονται στο δημόσιο, ο ένας θα εξαιρεθεί. Αλλά για να διαπιστωθεί αυτό χρειάζεται:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο
Βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζεται ο σύζυγος που να αναφέρει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα

Για να διαπιστωθεί πως ο υπάλληλος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης και ζει στο ίδιο σπίτι με το άτομο που έχει υπό την επιμέλειά του, το οποίο έχει ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000€, πρέπει να προσκομίσει:
Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που θα αποδεικνύει πως ζει με το παιδί και ότι το εισόδημά του, εξαιρούμενων των προνοιακών επιδομάτων, είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ
Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης