Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις 200 μονίμων Αρχαιοφυλάκων στα Μουσεία

0 σχόλια
Προσλήψεις 200 μονίμων Αρχαιοφυλάκων στα Μουσεία

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 200 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού που αφορούν τις ειδικότητες ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη του διαγωνισμού απομένει η κατάθεση του επίσημου αιτήματος από το υπουργείο Πολιτισμού.

Το επίσημο αίτημα αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές του 2018.

Θα ακολουθήσει η αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για να λάβει ΦΕΚ και στην συνέχεια θα ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις έχουν ήδη εγκριθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν την κάλυψη 200 κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο ΥΠΠΟΑ.

Το συγκεκριμένο αίτημα του υπουργείου Πολιτισμού, απεστάλη και στο υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας, που πρόκειται να καλυφθούν από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι συγκεκριμένες θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε δεκατέσσερις (14).

Παράλληλα καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι θέσεις που θα αφορούν τις κατηγορίες των προστατευομένων του ΟΑΕΔ καθορίζονται σε τρεις (3).
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ν. 2643/1998: 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α’), όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν. 2454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’), στο ποσοστό 5% προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της κατηγορίας «γονείς με τρία ζώντα τέκνα». Η κατηγορία των ΑμεΑ λαμβάνει τα 3/8 του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5%.

Η κατανομή των θέσεων που θα αφορούν τις διατάξεις του ν. 2643/1998

 arxi33.jpg