Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Οργανισμοί Υπουργείων: Στάδια υλοποίησης της διαδικασίας με κατάρτιση χρονοδιαγράμματος

0 σχόλια
Οργανισμοί Υπουργείων: Στάδια υλοποίησης της διαδικασίας με κατάρτιση χρονοδιαγράμματος

Σήμερα, 14 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη με τους Γενικούς και Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς όλων των υπουργείων, Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των φορέων που έχουν συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στις επιτροπές ή τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης, στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με θέμα «Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών των φορέων της κρατικής Διοίκησης».

Στη συνάντηση παρίστατο η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.,  κ. Ιφιγένεια Καμτσίδου.

Κατά τη συνάντηση  συζητήθηκαν:

  • Η αναγκαιότητα, οι εφαρμοστέες αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα και η διαδικασία της αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών.
  • Ειδικά θέματα και τυχόν δυσχέρειες σχεδιασμού και εφαρμογής.
  • Στάδια υλοποίησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας με κατάρτιση χρονοδιαγράμματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, τόνισε, κατά την εισήγησή του, ότι διαδικασία της αξιολόγησης-αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών έχει καθοριστική σημασία για την ευρύτερη πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και ως εκ τούτoυ απαιτείται να της δοθεί η πρέπουσα σημασία και να πραγματοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Το κράτος, ως εκφραστής του δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να οργανώνεται κατά  τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας την αποστολή του (την προάσπιση αλλά και προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος) κατά τρόπο πολιτικά αποδεκτό, οικονομικά εφικτό και, προπάντων, κοινωνικά ωφέλιμο-αποδοτικό!

Η επιτυχής δρομολόγηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχει σημαντικό, θετικό αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα, με δεδομένη τη γνωστή δυστοκία που υπάρχει στη χώρα μας στα σχετικά θέματα. Γι΄αυτό, απαιτείται να προσδιοριστεί εξαρχής κατά τρόπο πολιτικά εύστοχο και μεθοδολογικά ορθό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.4369/2016, όλοι οι φορείς της κρατικής Διοίκησης (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) οφείλουν αφενός μεν να αξιολογήσουν την οργάνωσή τους αφετέρου δε να προβούν σε αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών, όπου κρίνεται αναγκαίο, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31-12-2016.

Οι Οργανισμοί, όπως επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο κατανέμονται οι διάφοροι διοικητικοί πόροι (ανθρώπινοι, υλικοί και άυλοι) που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία ενός διοικητικού συστήματος και την υλοποίηση στρατηγικών προγραμμάτων.

Προϋπόθεση των παραπάνω είναι ο προσδιορισμός των σκοπών/στόχων της (δημόσιας) πολιτικής και αφετέρου των διαδικασιών και των μεθόδων με τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν (στρατηγική).

Αυτό σημαίνει ότι στη βάση των οργανωτικών επιλογών βρίσκονται κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Οι Οργανισμοί, ως εργαλεία υλοποίησης στρατηγικών προγραμμάτων, προϋποθέτουν τις πολιτικές επιλογές, αφενός  για τον προσδιορισμό των σκοπών/στόχων της (δημόσιας) πολιτικής και αφετέρου για τις διαδικασίες και τις μεθόδους με τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν (στρατηγική).

Στους νέους οργανισμούς συνεπώς απαιτείται πρώτα και κύρια, να αποτυπώνονται με σαφή τρόπο οι βασικές πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης ως προς την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών των φορέων της κρατικής Διοίκησης. Αυτές είναι:

  1. Η ολιστική σύλληψη κάθε συγκεκριμένου φορέα-πεδίου πολιτικής. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι κάθε υπουργείο οφείλει να καθορίσει με σαφήνεια το εύρος της αποστολής του και με ποιες δομές την φέρνει σε πέρας. Κάθε υπουργείο δηλαδή οφείλει: α) να γνωρίζει από ποιές συγκεκριμένες δομές αποτελείται (πχ κεντρική υπηρεσία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού, κλπ), β) τι ακριβώς κάνει κάθε μία εξ αυτών σε σχέση με τη συνολική αποστολή του υπουργείου και γ) να επανεξετάσει σε κατεύθυνση εξορθολογισμού-συγκέντρωσης την τυχόν πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων σε πολλές (ασυντόνιστες) δομές.

Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας επανεξέτασης, κάθε υπουργείο απαιτείται να μπορεί να αιτιολογήσει ορισμένα απλά ερωτήματα: α) τι κάνει και β) γιατί το κάνει με τη συγκεκριμένη δομή και, γ) κατά πόσο αυτός ο τρόπος είναι ο αποτελεσματικότερος-αποδοτικότερος. Χάριν ομοιογένειας και συντονισμού του κυβερνητικού σχήματος, η αποστολή έκαστου φορέα είναι σκόπιμο να αποτυπωθεί (και) σε όρους δημόσιας πολιτικής, με κριτήριο τις βασικές λειτουργίες του κράτους, ώστε να αποτυπώνεται η τομεακή ή/και οριζόντια αρμοδιότητά τους στους εκάστοτε τομείς παρέμβασης.

  1. Ο υπέρ του δημόσιου χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως οι διάφορες δομές χρειάζεται να είναι έτσι διατεταγμένες ώστε να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση και υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, είτε μέσα από τις λειτουργίες/υπηρεσίες τους (άμεσος τρόπος) είτε μέσα από την ανάθεση και παρακολούθηση του έργου ιδιωτών (έμμεσος τρόπος), όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω μη κατοχής της απαιτούμενης ειδικής τεχνογνωσίας ή δυνατότητας επίτευξης σημαντικού οικονομικού αποτελέσματος.
  2. Ο θεσμικός (υπηρεσιακός) χαρακτήρας των δημοσίων οργανώσεων, κάτι που ευνοεί τη θεσμική τους λειτουργία (μέσω της διασφάλισης της θεσμικής μνήμης). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρειάζεται να ενισχύονται οι υπηρεσιακές δομές (Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις) και να αποφεύγεται η εύκολη καταφυγή σε σχήματα γενικών ή ειδικών γραμματειών ή Νομικών Προσώπων που αποκολλούν τμήματα της διοικητικής ύλης από το στενό πυρήνα του δημοσίου. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την εγκατάσταση των Διοικητικών Γραμματέων που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρα 6-7 ν.4369/2016.
  3. Η ενίσχυση της στρατηγικής λειτουργίας των διαφόρων οργανώσεων, δηλαδή η ύπαρξη μιας δομής σχεδιασμού/διαμόρφωσης/παρακολούθησης πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και η προσπάθεια αποκέντρωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών.
  4. Η ύπαρξη μίας (1) δομής εσωτερικής διοίκησης (Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης παλαιότερα, Οικονομικής Διαχείρισης σήμερα), στην οποία θα συγκεντρώνονται τα οικονομικά θέματα αλλά και εκείνα της ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού.
  5. Η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης/εξεύρεσης/επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από κοινά Μητρώα και κατά συνέπεια, η εξοικονόμηση πόρων για ενίσχυση των δομών άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

Με γνώμονα τους παραπάνω άξονες συμφωνήθηκε να επιταχυνθεί η εργασία των Ομάδων για τα νέα Οργανογράμματα σε κάθε Υπουργείο.