Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα

0 σχόλια
Νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα
Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ. και ρυθμίζονται: α) η λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ., β) άλλα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και, κατά βάση, τα εξής:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Προσδιορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του πρώτου μέρους υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και παρατίθενται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των σκοπών του. (άρθρα 1-3)
Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., στους αναφερόμενους οργανισμούς και οντότητες διαχείρισης και προστασίας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων [εφεξής, κατατίθεται σχετική αίτηση στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα στοιχεία, που εισηγείται σχετικά προς τον ανωτέρω Υπουργό, αντί σχετικής δήλωσης απευθείας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. που ισχύει σήμερα], προβλέπονται περιπτώσεις οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και άλλων οντοτήτων που εξαιρούνται από τη χορήγηση άδειας, υπό προϋποθέσεις, καθώς και η δυνατότητα σύστασης ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, που απαριθμούνται ενδεικτικά, και καθορίζονται αυτές των οργανισμών συλλογικής προστασίας.

(άρθρα 4-7)

Τίθενται κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, που παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. (άρθρα 8-10)
Επανακαθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των δικαιούχων (σύναψη σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος ή τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δυνατότητα συμμετοχής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κ.α.). (άρθρα 11-16)
Προσδιορίζονται για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διενέργειας των κρατήσεων επ’ αυτών, το ανώτατο ύψος των εξόδων διαχείρισής τους, οι προθεσμίες για την διανομή των οφειλόμενων ποσών σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι διαδικασίες για την διαχείριση οφειλομένων ποσών σε δικαιούχους που δεν εντοπίζονται (μη διανεμητέα ποσά) κ.α. (άρθρα 17-21)
Επανακαθορίζεται η σχέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες των δικαιωμάτων που διαχειρίζονται, ορίζονται διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε χρήστες, τίθενται κριτήρια για τον προσδιορισμό της αμοιβής από τη χρήση των δικαιωμάτων και ορίζονται οι υποχρεώσεις των χρηστών προς τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης καθώς και των σε βάρος τους κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής τους. (άρθρα 22-24)
Ενισχύεται το πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης προς τους δικαιούχους, που προβλέπεται εφεξής έναντι και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης, καθώς και κατόπιν υποβολής αιτήματος, μεταξύ άλλων, και από τους χρήστες. Αναφέρονται οι πληροφορίες που οι ανωτέρω οργανισμοί δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο, προβλέπεται η υποχρεωτική κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας από αυτούς, το περιεχόμενο τους, καθώς και διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης. (άρθρα 25-31)
α. Απαγορεύεται, οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση.

β. Καθορίζονται, αναφορικά με τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης:
– οι υποχρεώσεις αυτών ως Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), αναφορικά με το είδος των μετοχών τους,
– οι πληροφορίες που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΟΠΙ, σχετικά με τη λειτουργία τους,
– οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την είσοδο αυτών σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. (άρθρο 32)

α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

β. Ρυθμίζονται θέματα, αναφορικά με τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, και ειδικότερα σχετικά με:
τη διαφάνεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτούς για τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια,
την ακριβή και έγκαιρη υποβολή αναφορών σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, και τον τρόπο τιμολόγησης των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών,
τις συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών, κ.λπ.
γ. Τα προαναφερόμενα, δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όταν χορηγούν πολυεδαφική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.
(άρθρα 33-41)

α. Ορίζεται η διαδικασία διεκπεραίωσης τυχόν καταγγελιών, σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.

β. Παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης, στον ΟΠΙ, από πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενδεχόμενων παραβάσεων διατάξεων του υπό ψήφιση μέρους ή του ν.2121/1993 και ορίζεται η σχετική διαδικασία αντιμετώπισης αυτών. (άρθρα 42-43)

α. Προβλέπεται, ότι τυχόν διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, μελών αυτών, κ.λπ., μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Η εν λόγω διαδικασία δε θίγει το δικαίωμα προσφυγής των μερών στα δικαστήρια.

β. Προσδιορίζεται η απαιτούμενη διαδικασία σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής των δικαιούχων για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. (άρθρα 44-46)

α. Επιβάλλονται, ύστερα από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις, σε περίπτωση κάθε είδους παράβασης ή μη συμμόρφωσης, για άρση της παράβασης και αποκατάσταση της νομιμότητας, από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, των οριζόμενων διατάξεων:

διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. Σήμερα προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το ύψος του κατώτατου επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου το οποίο ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και το γεγονός ότι επιβαλλόταν μόνο για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις.
β. Καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, η παράβαση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από διεξαγωγή σχετικής έρευνας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρμόδιων Υπουργείων. Η δαπάνη από τη συμμετοχή των συγκεκριμένων προσώπων στην έρευνα, βαρύνει τον ελεγχόμενο οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης αντί τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. που ισχύει σήμερα, κ.λπ. (άρθρα 47-49)

α. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού, από το αρμόδιο δικαστήριο, Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων ή σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας έναντι των πιστωτών του. Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης προσδιορίζεται ελεύθερα από το δικαστήριο και επιβαρύνει καταρχάς μαζί με τα λοιπά έξοδα της Εξυγίανσης τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ.

Για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου ή εντολής με νομικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. Σχετικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που υποβοηθούν τον Επίτροπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α’ της υποπαρ.2 της παρ. Γ’ του άρθρου 20 του ν.4354/2015. Η αποζημίωση για την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόληση βεβαιώνεται από τον Επίτροπο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής – επιστροφής από τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα στον ΟΠΙ ποσού ίσου με τις δαπάνες (ιδίως αμοιβή Επιτρόπου, λοιπά έξοδα Εξυγίανσης, αποδοχές και συμβάσεις) που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ για την εξυγίανση των εν λόγω νομικών προσώπων. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τελικώς τα προβλεπόμενα στον υπό ψήφιση νόμο διαχειριστικά έξοδα των προαναφερόμενων νομικών προσώπων.
β. Συνιστάται με υπουργική απόφαση, τριμελής Επιτροπή με κύριο σκοπό i) την εξέταση των αιτήσεων για άρση της προσβολής δικαιούχων, των οποίων το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα προσβάλλεται στο διαδίκτυο και ii) τη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με την προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.
Ορίζονται τα μέλη και η θητεία της (τριετής), και καθορίζεται, με υπουργική απόφαση, κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το τέλος που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος υπέρ του ΟΠΙ μαζί με την αίτηση του στην Επιτροπή για την εξέταση της υπόθεσης του. Για τον καθορισμό της αμοιβής των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αναφέρονται οι κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή, μεταξύ των οποίων πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης, ποσού πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, γ. Παρατίθενται σειρά:
(i) μεταβατικών διατάξεων, με τις οποίες ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες, ώστε να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές που προωθούνται με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Η μη συμμόρφωση εντός των σχετικών προθεσμιών των αναγκαίων προσαρμογών επισύρει τις οριζόμενες κυρώσεις,
(ii) καταργούμενων και τροποποιούμενων διατάξεων, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ότι:
Με π.δ/γμα καθορίζονται η αμοιβή που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για το δημόσιο δανεισμό έργων από βιβλιοθήκες, ο τρόπος και το σύστημα είσπραξης και διανομής της, το σύνολο των βιβλιοθηκών και φορέων που εμπίπτουν στη ρύθμιση καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου προβαίνει σε αναπαραγωγή φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο, ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.
Σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής το ποσό της μετατροπής για τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται, ορίζεται στο πενταπλάσιο (αντί για το δεκαπλάσιο που είναι σήμερα), των ορίων του ποσού της μετατροπής που προβλέπονται κάθε φορά στον Ποινικό Κώδικα.
Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού επιτρόπου. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η δαπάνη για την αμοιβή του επιτρόπου, του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την υποβοήθηση του έργου του, καθώς και τα λοιπά έξοδα λειτουργίας της συγκεκριμένης επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ (σήμερα βαρύνουν τον οικείο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης).
(άρθρα 50-55)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – άλλα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)
Ρυθμίζονται θέματα της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

α. Εμπλουτίζονται οι πόροι της με έσοδα από προγράμματα και ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή άλλων διεθνών οργανισμών, επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων, εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς κ.λπ.
β. Προστίθεται στη διάρθρωση των υπηρεσιών της τμήμα με την ονομασία «Ελληνική Ομάδα Χορού».
γ. Ορίζεται ότι, η προκαλούμενη δαπάνη από την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επιμόρφωσης, θα αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της Σχολής, χωρίς αύξηση της επιχορήγησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρο 56)

Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι και το περιεχόμενο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως προς την ανάδειξη των σκοπών του «Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης – Κέντρο Εθνομουσικολογίας», μέσω της υλοποίησης επιστημονικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων. (άρθρο 57)
Στα όργανα διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περιλαμβάνεται (πέρα από το ΔΣ) και ο Διευθυντής αυτών. (άρθρο 58)
Προβλέπεται ότι, οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την EE δημόσιων τεχνικών έργων χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία , β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου και δ) τη μελέτη και δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ιδίου Υπουργείου. (άρθρο 59)

α. Ορίζεται ότι η σύνθεση και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
β. Τροποποιείται η σύνθεση της επιτροπής για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών και αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών αυτής κατά ένα μέλος.
γ. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των Διευθυντών των ερασιτεχνικών σχολών χορού.
δ. Ορίζεται ως έδρα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών η Αθήνα και προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις του εν λόγω ν.π.ι.δ. στους Δελφούς αποτελούν παράρτημά του. (άρθρα 60 – 64)

Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ και αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό από εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες, για τον έλεγχο της κατάστασης των οριζόμενων κινητών μνημείων (σκαφών ή οχημάτων) και την πρόταση μέτρων για τη διαφύλαξη ή μη αυτών, (άρθρο 65)
α. Θεσπίζεται η δυνατότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για απώλειες ή φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε αρχαιότητες, έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας και κινητά μνημεία, τα οποία εκτίθενται είτε στην ημεδαπή, δυνάμει συμβάσεων προσωρινού ή μακροχρόνιου δανεισμού από αλλοδαπούς φορείς, είτε σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην αλλοδαπή και διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από ημεδαπά δημόσια μουσεία ή μουσεία που έχουν ιδρυθεί με νόμο.

β. Με π.δ. καταρτίζεται ο Γενικός Κανονισμός Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεμάτων, με τον οποίον καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης, οι κίνδυνοι η επέλευση των οποίων γεννά υποχρέωση αποζημίωσης κ.λπ. Με όμοιο π.δ. καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφαλείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ. Για τις εγγυήσεις προβλέπεται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό αυτοτελής Κωδικός Αριθμός Εξόδων (ΚΑΕ). Το ύψος της πίστωσης που εγγράφεται καθορίζεται ύστερα από γνώμη της συνιστώμενης εννεαμελούς (9μελούς) γνωμοδοτικής επιτροπής, που διατυπώνεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους, με βάση την αποτίμηση της αξίας των εκθεμάτων των εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν το επόμενο έτος. δ. Τόσο για την παροχή της εγγύησης, όσο και για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και τον καθορισμό του ύψους αυτής εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής.
Η καταβολή της αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει εγγραφεί στον αυτοτελή ΚΑΕ, συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου.
ε. Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες εφαρμογής των ανωτέρω (μετά την έκδοση του Γενικού Κανονισμού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεμάτων, η εγγύηση αφορά αποκλειστικά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. (άρθρο 66)

Προβλέπονται ότι οι πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα τα οποία υλοποιούν οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011 (27-10-2011), κ.λπ. (άρθρα 67 και 68)
α. Ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4336/2015, σχετικά με την κατάργηση των μη μισθολογικών παροχών, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ασφαλίζουν το καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ έτος, για κίνδυνο ζωής και υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η δαπάνη βαρύνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.).

β. Στο ανωτέρω καταδυόμενο προσωπικό καταβάλλεται για κάθε ημέρα κατάδυσης ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του (Τ.Α.Π.) και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής, το ύψος της εν λόγω αμοιβής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ. Σε περίπτωση που αρχαιολογική έρευνα καθιστά αναγκαία την απασχόληση του καταδυόμενου προσωπικού και έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ή/και για την ειδική πρόσθετη αμοιβή, η καθ’ υπέρβαση δαπάνη (η ειδική πρόσθετη αμοιβή, η εκτός έδρας μετακίνηση και η διανυκτέρευση) καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, που είναι κύριος του έργου ή συνεργάζεται στην αρχαιολογική έρευνα, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) του Τ.Α.Π.. Το ποσό καταβάλλεται στο Τ.Α.Π. και αποδίδεται στους δικαιούχους υπαλλήλους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.. (άρθρο 69)

Θεσμοθετείται Βραβείο Εικαστικών Τεχνών «Γιάννης Μόραλης» που απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν καλλιτέχνη. (άρθρο 70)
α. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για την επιλογή της εθνικής εκπροσώπησης στη Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Μπιενάλε Βενετίας.

β. Ως φορείς υλοποίησης της εν λόγω συμμετοχής ορίζονται εκ περιτροπής το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενώ το κόστος της συμμετοχής θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. με επιχορήγηση του φορέα υλοποίησης.
(άρθρο 71)

Οι θέσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και των μέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων που υφίστανται στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) δύνανται να καλύπτονται και με την τοποθέτηση λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, καθώς και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. της Γενικής Κυβέρνησης. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αποδοχές τους ορίζονται από το Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καλύπτονται στο σύνολο τους από τον φορέα υποδοχής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Όσοι τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις λαμβάνουν από τον ΟΜΜΑ μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχαν πριν από την τοποθέτησή τους διακόπτεται αυτοδικαίως. (άρθρο 72)
α. Παρέχεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και μέχρι τη λήξη των σχετικών έργων, της εκ νέου παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενων σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία είχαν ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης 2007 – 2013 υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016 (3.8.2016).
β. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. (άρθρα 73 και 74)

Εξαιρείται και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τις διατάξεις του ν. 4440/2016, που προβλέπουν Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.

Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν.4440/2016 (2.12.2016). (άρθρο 75)

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα κάτωθι:

α. Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύμβασης και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται γίνεται από πενταμελή Επιτροπή.
β. Διευρύνεται ο σκοπός σύστασής του με την οργάνωση δραστηριοτήτων και δράσεων σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
γ. Ορίζεται ότι το Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει:
γενικό διευθυντή, καλλιτεχνικό διευθυντή και αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών. Οι αποδοχές και αποζημιώσεις των προαναφερόμενων προσώπων ορίζονται από το Δ.Σ. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ο.Μ.Μ.Θ. και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ορίζοντας την αμοιβή του ή με σύμβαση έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό ταξιθεσίας, για την υλοποίηση του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.
δ. Προστίθενται στους πόρους του Ο.Μ.Μ.Θ. τα έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδημοτικά κοινοτικά προγράμματα, καθώς και από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας. (άρθρο 76)

Πηγή: Taxheaven

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ