Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται στα έντυπα αυτά σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα του παρακάτω ΦΕΚ. Τα άρθρα αυτά περιλαμβάνουν:

Άρθρο 1. Αντικείμενο
Άρθρο 2. Μορφή και περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης
Άρθρο 3. Σύνταξη Εντύπου Έκθεσης Αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Άρθρο 4. Σύνταξη Εντύπου Έκθεσης Αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ
Άρθρο 5. Διάθεση – συμπλήρωση των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης
Άρθρο 6. Έναρξη ισχύος
Δείτε το ΦΕΚ και το έντυπο αξιολόγησης ΕΔΩ