Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

To νέο Δ.Σ. του ΤΑΠΑ

Comments Off on To νέο Δ.Σ. του ΤΑΠΑ
To νέο Δ.Σ. του ΤΑΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδικας: 106 82
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2131322416
Φαξ: 210 8201415
Email: dd@culture.gr
ΑΔΑ: ΒΛ14Γ-ΤΜ7Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/207547/30348/25174/1459

Ημ/νία: 05-11-2013

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
Αρίθμ. Πρωτ.:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/
ΚΟΙΝ.:
Την Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου
(για δημοσίευση – κωδικός φορέα 25145)

 

ΘΕΜΑ:    Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α/15.10.1977), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.
1064/1980 «Περί κυρώσεως της από 31 Μαρτίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «περί τηρητέας διαδικασίας δια την παραγωγήν και πώλησιν υπό τρίτων
πάσης φύσεως εκμαγείων, αντιγράφων, απομιμημάτων κλπ. παντός έργου, αποτελούντος περιουσίαν
των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του κράτους» και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ
167/Α/22.07.1980) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 8α του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997)
β) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/02.07.2002)
γ) του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3711/2008 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με
την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/05.11.2008)
δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.06.2003)
ε) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 (Α΄141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και μετονομασία των
Υπουργείων…» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013)
δ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
Αποφασίζουμε
Α
. Διορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων &
Απαλλοτριώσεων (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τ
o Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού), με τριετή θητεία, τους κάτωθι, ως εξής:

1. Θεόδωρο Σούμπαση του Νικολάου, Οικονομολόγο, Διδάκτορα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Βιέννης , τ. Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος Τραπέζης, με Α.Δ.Τ Ρ 611507,
ως Πρόεδρο
2. Ιωάννη Τσακοπιάκο του Γεωργίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με Α.Δ.Τ Μ 202844
3. Χρήστο Βλασσόπουλο του Δημοσθένη, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ ΑΙ 557344
4. Κυριακή Ζερβού του Παναγιώτη, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ Ν 101558.
5. Αριστοτέλη Παπατζανάκη του Αντωνίου, Οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ Σ 672094
6. Νικόλαο Καυκάλα του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, με Α.Δ.Τ ΑΖ 011035
7. Βικτωρία Δερδεμέζη του Κύρου , Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ ΑΚ 687443
Β. Η ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/90045/5306/4582/199/10.09.2012(ΦΕΚ 429/ΥΟΔΔ/11.09.2012)
Υπουργική απόφαση που αφορά στο διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και οι αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/141744/
14477/12343/582/18-12-2012 (ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/20-12-2012) και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/17021/
3238/2766/178/05-02-2013 (ΦΕΚ 45/ΥΟΔΔ/06.02.2013) όμοιες τροποποιητικές αποφάσεις αυτής
ανακαλούνται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3711/2008.
 Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
O Υπουργός
Πάνος Παναγιωτόπουλος