Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Tο e-mail της εργασιακής φρίκης και μια ανάλυση του Αλέξη Μητρόπουλου

Comments Off on Tο e-mail της εργασιακής φρίκης και μια ανάλυση του Αλέξη Μητρόπουλου
Tο e-mail της εργασιακής φρίκης και μια ανάλυση του Αλέξη Μητρόπουλου

Όλοι οι συνέλληνες έχουν αντιληφθεί πλέον ότι η κατάλυση του Εργασιακού Πολιτισμού ενός (τουλάχιστον) αιώνα αγώνων της Εργατικής Τάξης επέφερε οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Και παρά την παταγώδη διάψευση του αξιώματος «μεγαλύτερη απορρύθμιση = μεγαλύτερη ανάπτυξη», οι νεοφιλελεύθεροι επιμένουν στις παραισθήσεις τους.
Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη. Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία ανήλθε τον Ιούνιο 2012 στο πρωτοφανές ποσοστό 24,4% (οικονομικά ανενεργός πληθυσμός 3.372.097 άτομα).
Το πιο εντυπωσιακό αλλά και θλιβερό είναι ότι η ανεργία των νέων 15-25 ετών και 25-34 ετών ανήλθε σε 55% και 32,1% αντίστοιχα. Σ’ αυτές τις ηλικίες βρίσκονται όλοι οι νέοι με τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι πιο μορφωμένοι νέοι στην Ε.Ε., που αδυνατούν να βρουν μια εργασία, έστω και μειωμένων προσόντων στη «βομβαρδισμένη» ελληνική γη.
Αυτό δεν είναι ανεργία. Είναι καταστροφή του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας και του μέλλοντός της.
Και οι αριθμοί αυτοί προκύπτουν με το νεοφιλε­λεύθερο σύστημα μέτρησης….
Δεν υπολογίζεται η μη καταγεγραμμένη και διαλείπουσα ανεργία, ού­τε οι μικρομεσαίοι που έκλεισαν και τα συνεργα­ζόμενα μέλη των οικογενειών τους, ούτε οι επαγ­γελματίες, οι επιτηδευματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι που απολύθηκαν. Επομένως, η πραγματική ανεργία, που πυροδοτήθηκε από την απορρύθμιση, είναι αρκετά μεγαλύτερη!
Παρ’ όλα αυτά η Τριαρχία των δανειστών επιμέ­νει! Με το πρόσφατο e-mail επιτάσσει την ισοπέ­δωση της όποιας ρύθμισης είχε απομείνει. Ζητά την αναμόρφωση του πλαισίου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και «τη θέσπιση ενός χρο­νοδιαγράμματος για τον καθορισμό ενός ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού νομοθετικά από την κυβέρνηση, μετά από… διαβούλευση με τους κοι­νωνικούς εταίρους».
Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να νομιμοποιή­σουν μιαν απόφαση της Τριαρχίας και της κυβέρ­νησης και να… διαπομπευθούν μετέχοντας σε μια προκαθορισμένη – ως προς όλα τα στοιχεία της – διαδικασία.
Στο e-mail η Τρόικα τονίζει ότι αυτό το μέτρο «… θα εξασφαλίσει ότι η δυναμική των μισθών υπο­στηρίζει την πλήρη απασχόληση». Δεν φτάνει δη­λαδή η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και των μορφών της ελαστικής απα­σχόλησης ως συνέπεια και της απορρύθμισης, αλλά η Τριαρ­χία χλευάζει τους «υπανάπτυ­κτους» Έλληνες ότι έτσι επιτυγ­χάνεται… πλήρης απασχόληση!
Περαιτέρω εντέλλεται τη μείωση των συντελεστών των κοινωνικών εισφο­ρών των εργοδοτών κατά 5%. Αυτό σημαίνει μιαν ακόμη μεγαλύτερη απώλεια για τα πο­λύπαθα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Κοι­νωνικούς Οργανισμούς που στήριζαν το έργο τους στις εισφορές αυτές.
Αξιώνει επίσης «τη μείωση των διοικητικών βαρών για τους εργο­δότες που σχετίζονται με επαχθείς απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και προεγκρίσεων». Θέλει δηλαδή την κα­τάργηση της υποβολής των προγραμμά­των εργασίας, των προεγκρίσεων των υπερωριών, της αντισταθμιστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της εκ πε­ριτροπής εργασίας κ.λπ.
Αυτό ενισχύει την ανεξέλεγκτη πρακτική των μεγάλων επιχειρήσεων του νομαδικού κεφαλαί­ου, που στηρίζονται για την κερδοφορία τους στη μείωση του άμεσου και έμμεσου εργατικού κόστους και στην αυτοδιαχείριση των ελέγχων, δηλα­δή στην κατάργηση των ελεγκτικών – εγγυητικών μηχανισμών!
Δεν λησμονεί όμως ούτε την πολύπαθη αποζη­μίωση απόλυσης, ζητώντας «αναθεώρηση και μείωση του υψηλού κόστους εισόδου και εξόδου από την εργασία».
Εν τέλει διατάσσει την επάνοδο στο εξαήμερο με δυνατότητα καθιέρωσης επταημέρου («ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 ωρών»). Συγκεκαλυμμένα ζητά και «την αποσύνδεση των ωρών εργασίας από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης», που παρα­πέμπει στον διαχωρισμό «ενεργού» και «μη ενερ­γού» εργάσιμου χρόνου, δηλαδή «αμειβόμενου» και «μη αμειβόμενου», όταν ο εργαζόμενος βρίσκε­ται εν αναμονή. Έτσι ανατρέπεται το ισχύον σύστη­μα ωραρίου με βάρδιες, μειώνεται η ετήσια άδεια και καθιερώνεται άλλος τρόπος χορήγησής της.
Όλα αυτά προετοιμάζουν το κλίμα για ημερή­σιο ωράριο, καθημερινή διευθέτηση, αμοιβή με την ώρα, καθιέρωση δηλαδή του αμερικανικού συ­στήματος της «per hour » αμοιβής, κάτι που είναι χαρακτηριστικό όλων των ΑΟΖ (Αποκλειστικών Οι­κονομικών Ζωνών) του πλανήτη. Η ατυπία, η ανα­σφάλιστη εργασία, η μεταβαλλόμενη εργοδοτική βούληση, γίνονται επίσημο εργασιακό σύστημα του κράτους, που θα επικρατήσει σταδιακά στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ.
Οι εφιαλτικές αυτές απορρυθμίσεις προαναγ­γέλλονταν ήδη από το πρώτο Μνημόνιο και υλοποιήθηκαν σταδιακά με τους Ν. 3845/2010, 3847/2010, 3863/2010 κ.λπ. Αποτελούν τη σκλη­ρότερη παρέμβαση σε εθνικό εργασιακό σύστη­μα, που προσομοιάζει σε αυτό μιας οικονομι­κής κατοχής ή πολεμικής περιόδου και καθιερώνεται σταδιακά με τις δε­κάδες πλέον εφαρμοστικών νό­μων των δύο Μνημονίων.
Ο σκοπός τους είναι λοιπόν δεδηλωμένος. Ψηφίστηκε από Έλληνες βουλευτές κατά τη δι­άρκεια της συγκυβέρνησης Παπαδήμου και περιγράφεται στη σελ. 713 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α 28/14-2-2012). Γι’ αυτό καθήκον όλων των Ελλήνων είναι ο άμεσος τερματισμός αυτής της ετερόνομης και καταστρο­φικής διακυβέρνησης, προτού ο όλε­θρος επεκταθεί και σε άλλα υπαρκτικά εθνικά ζητήματα, που συνήθως ακολουθούν την κοινωνική και οικο­νομική κατάρρευση μιας χώρας.

Έχουν αποφασίσει να μας ξεκάνουν
Το «Π» δημοσιεύει ολόκληρο το e-mail της τρόικας προς την ελληνική κυβέρνηση, με τίτ­λο «Ελλάδα – Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας», με το οποίο επι­τάσσει την ισοπέδωση των πάντων, που έχει ως εξής:
«Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπανα­χώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες με­ταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινω­νικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλή­σεων που παραμένουν στην αγορά εργασίας. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν τον Μάρτιο, συμπερι­λαμβανομένης της απαιτούμενης επανευθυγράμμισης των κατώτατων ορί­ων μισθών, πρέπει να διατηρηθούν πέραν του τρέχοντος γύρου του κοινω­νικού διαλόγου, και η κυβέρνηση θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως για να το διασφαλίσει αυτό.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα προς την καλύτερη λει­τουργία των αγορών εργασίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης:
1. Το πλαίσιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού πρέπει να αναθεω­ρηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυ­ναμική των μισθών υποστηρίζει την πλήρη απασχόληση.
Μετά τα μέτρα που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο για την εκ νέου ευθυ­γράμμιση των κατώτατων ορίων μι­σθών, ο στόχος – όπως συμφωνήθηκε στο πρόγραμμα – θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νό­μιμου μισθού σε μόνιμη βάση, νομο­θετημένου από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ένα βασικό επίπεδο για τα εισοδήματα από εργασία.
2. Το μη μισθολογικό κόστος εργασί­ας και τα εμπόδια στην απασχόληση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υπο­στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ελάφρυνση της πίεσης επί των μισθών:
Η φορολογική επιβάρυνση της ερ­γασίας θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέ­πει να προταθούν συγκεκριμένα μέ­τρα για τη μείωση των συντελεστών κοινωνικών εισφορών κατά 5 ποσοστι­αίες μονάδες με έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο (όπως προβλέπει το δεύτερο πρόγραμμα).
Λοιπά μη μισθολογικά κόστη, που τε­λικά επηρεάζουν το κόστος εισόδου και εφόδου, θα πρέπει να επανεξεταστούν και να μειωθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.
3. Οι υπερβολικές κανονιστικές επι­βαρύνσεις θα πρέπει να μειωθούν, ενώ η ρυθμιστική αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αυξηθεί. Αυτές περιλαμβά­νουν τις περίπλοκες διαδικασίες υπο­βολής στοιχείων και απαιτήσεις έγκρι­σης από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Επιθεώρη­σης Εργασίας. Θα πρέπει να υιοθετη­θεί ένας χάρτης πορείας και να συνα­φθεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιθεώρησης Εργασίας από διεθνείς εμπειρογνώμονες, που θα καλύπτει τα καθήκοντα, τις δραστηριότητες, τη δι­άρθρωση και την επιβολή και τη δομή ποινών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας), σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα αμέσως μετά από αυτό.
4. Τα προγράμματα εργασίας μπο­ρούν να γίνουν πιο ευέλικτα. Οι απαι­τούμενες δράσεις περιλαμβάνουν την αύξηση του μέγιστου αριθμού των εβδομαδιαίων εργάσιμων ημερών, νέ­ες ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας και τη διευθέτηση του ημερήσιου χρό­νου εργασίας και τη λήψη της ετήσιας άδειας. Η αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας για συγκεκριμένους το­μείς ή επαγγέλματα στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊό­ντων και υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την επιτυχία των τελευταίων με­ταρρυθμίσεων.
Η ανεργία είναι πολύ υψηλή και απαιτούνται πολιτικές για να μη γίνει δομική. Το ΕΚΤ μπορεί να παρέχει τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιη­θούν για την ενσωμάτωση των ανέρ­γων σε οικονομικούς τομείς με υψηλό­τερη δυναμική ανάπτυξης. Οι διαδικα­σίες που σχετίζονται με προγράμματα του ΕΚΤ (δηλ. εκείνες που συνδυάζουν εργασία και εκπαίδευση μαζί με τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντο­μότερο δυνατό, με σκοπό να ξεκινήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Καθορισμός μισθών

Αναμόρφωση του πλαισίου για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού:
Δημιουργία ενός χρονοδιαγράμμα­τος για τη θέσπιση ενιαίου ελάχιστου νόμιμου μισθού νομοθετημένου από την κυβέρνηση μετά από διαβούλευ­ση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Το νέο σύστημα θα πρέπει να παρέ­χει ένα βασικό επίπεδο για τα εισοδή­ματα από εργασία που θα εξασφαλίζει ότι η δυναμική των μισθών υποστηρί­ζει την πλήρη απασχόληση.
Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να έγκειται στον σχεδιασμό του μηχανισμού, και δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του κα­τώτατου μισθού που εγκρίθηκε από το EFF, μέχρι τα ποσοστά ανεργίας να εί­ναι χαμηλά.
Μη μισθολογικό κόστος

Προτάσεις μέτρων για τη μείωση των συντελεστών κοινωνικών εισφο­ρών των εργοδοτών κατά 5 ποσοστιαί­ες μονάδες με τρόπο που να μην επη­ρεάζει το έλλειμμα:
Προσαρμογή συντάξεων (με προ­στασία των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα). Διεύρυνση της βάσης για είσπραξη εισφορών.
Μείωση των διοικητικών βαρών για τους εργοδότες και τους εργαζό­μενους που σχετίζονται με επαχθείς απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και προεγκρίσεων: Κατάργηση των υφι­στάμενων απαιτήσεων για την υποβο­λή των προγραμμάτων εργασίας, την κοινοποίηση και / ή προέγκριση από τις επιθεωρήσεις εργασίας των υπε­ρωριών, της αντισταθμιστικής διευθέ­τησης του χρόνου εργασίας και της εκ περιτροπής εργασίας. Υιοθέτηση ενός χάρτη πορείας για τη σταδιακή αύξηση της ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων και υποβολής στοιχείων από τους εργοδό­τες στην Επιθεώρηση Εργασίας, με την πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών δεδομένων για τις εργασιακές ρυθμί­σεις μέχρι τα τέλη του 2014. Αποδοχή ηλεκτρονικών υπογραφών για τις ηλε­κτρονικές υποβολές στο ΣΕΠΕ.
Αναθεώρηση και μείωση του υψη­λού κόστους εισόδου και εξόδου για την ευθυγράμμισή του με την πρακτι­κή σε άλλες χώρες της Ε.Ε., λαμβά­νοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.
Ευελιξία των εργασιακών ρυθμίσεων

Αύξηση της ευελιξίας των προγραμ­μάτων εργασίας:
Αύξηση του μέγιστου αριθμού ημε­ρών εργασίας σε 6 ημέρες ανά εβδο­μάδα για όλους τους τομείς.
Ορισμός της ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης στις 11 ώρες.
Αποσύνδεση των ωρών εργασίας των εργαζομένων από τις ώρες λει­τουργίας της επιχείρησης.
Άρση των περιορισμών σχετικά με τον ελάχιστο/μέγιστο χρόνο ανάμε­σα στις πρωινές και τις απογευματινές βάρδιες.
Να επιτρέπεται η άδεια δύο διαδο­χικών εβδομάδων να ληφθεί οποτε­δήποτε κατά τη διάρκεια του χρόνου στους εποχικούς τομείς.
Αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας

Υιοθέτηση χάρτη πορείας και ανάθε­ση ανεξάρτητης αξιολόγησης της Επι­θεώρησης Εργασίας που να καλύπτει:
Τα καθήκοντα, τις δραστηριότητες και τη δομή.
Την επιβολή και τη δομή των ποινών για παραβάσεις των εργασιακών ρυθ­μίσεων (συμπεριλαμβανομένης της αδήλωτης εργασίας)».

Του Αλέξη Π. Μητρόπουλου,βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και προέδρου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ, www.enypekk.gr) – (www.amitropoulos.gr, a-mitrop@otenet.gr).
grafida.net