Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.

Comments Off on Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.
Eιδικότητα ‘Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων’.

Ειδικότητες ΙΕΚ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ 132/89 ΦΕΚ 64/Α΄/3-4-89 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
2. Tην αριθ. 264/11-01-1995 (ΦΕΚ 41 Β΄/24-1-1995) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του Ν. 4186, (ΦΕΚ 193/Ά/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρθρου 44 παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄) «Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25-6-2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5-7-2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 10629/17-9-2013, (ΦΕΚ 2599/B/15-10-2013) «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».
11. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνηαποφασίζουμε:

Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου σε αντικατάσταση της Τέχνης σκηνογραφίας-ενδυματολογίας

Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής

Μηχανικός Σκηνής-Φροντιστής

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ