Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Eγκύκλιος για τηνεφεδρεια των αοριστου χρονου

Comments Off on Eγκύκλιος για τηνεφεδρεια των αοριστου χρονου
Eγκύκλιος για τηνεφεδρεια των αοριστου χρονου

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την εφεδρεια των αοριστου χρονου του άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν.4024/2011

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουμε ταακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 34 (παρ. 3,4,8) του ν. 4024/2011:
«3. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την31.12.2013.
4.Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, με την παρέλευση εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους.