Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Aπολύσεις/κινητικότητα: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Comments Off on Aπολύσεις/κινητικότητα: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Aπολύσεις/κινητικότητα: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

H Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Μάης 2013 (σελ. 3 και 4) αναφέρεται σε αριθμό 450.000 δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του 2013 από 768.000 που ήταν κατά την απογραφή του Ιουλίου 2010.  12.500  δημόσιοι υπάλληλοι  σχεδιάζεται να τεθούν σε κινητικότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2013 και 25.000 μέχρι το Δεκέμβρη του 2013.

Παρατίθεται το  σχετικό απόσπασμα του κειμένου της Έκθεσης:

“Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, αλλά οι αρχές τώρα λαμβάνουν μέτρα για την επιτάχυνση της  εφαρμογής τους. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα. Τη Δεύτερη αναθεώρηση 4 της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης που θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις κατά τη διάρκεια του 2013. Αν και ο βασικός στόχος δεν ολοκληρώθηκε μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και δεν χρειάζονται περαιτέρω μεταβιβάσεις προς το καθεστώς κινητικότητας  μεταφέρθηκαν 2000 εργαζόμενοι  στο 4ο τρίμηνο του 2012, μέχρι το τέλος Απριλίου, οι αρχές (i) ολοκληρώσαν  τα σχέδιαγια τα Υπουργεία που αφορούν 206.000 υπαλλήλους (Ii) αναφέραν πόσες θέσεις  θα καταργηθούν και (iii) καθορίσαν  τριμηνιαίους στόχους για την υποχρεωτική εξόδο αθροιζόμενα σε 4.000 απολύσεις στα τέλη του 2013 και 15.000 έως το τέλος του 2014. Συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής, ότι για κάθε μία από αυτές τις εξόδους, ένα άτομο μπορεί να προσληφθεί, ως εκ τούτου ενισχύοντας τα οφέλη για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με τις αρχές, οι έξοδοι θα είναι το αποτέλεσμα του (i)  πειθαρχικών  υποθέσεων (ii) λόγω αξιολόγησης  των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που οδηγεί σε συγχωνεύσεις και κατάργηση (iii) την αξιολόγηση του προσωπικού με την κινητικότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πριν από οποιαδήποτε ανακατανομή των πόρων σε μια νέα θέση (iv) εθελούσιες έξοδοι από την κινητικότητα συστήματος (εξαιρουμένων των εξόδων προσωπικού εντός 3 ετών από τη συνταξιοδότηση) και (v) την πάροδο των 12 μηνών στην πρόγραμμα κινητικότητας. Επιπλέον, οι αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να θέσουν 12.500 υπαλλήλους στο πρόγραμμα κινητικότητας μέχρι τον Ιούνιο και 25.000 τον Δεκέμβριο του 2013. Μέχρι τον Ιούνιο, οι ελληνικές αρχές επίσης θα  παρέχουν σχέδια  για τη στελέχωση που αφορά σωρευτικά450.000 εργαζόμενους (που καλύπτουν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης στο τέλος του 2013) και θα ολοκληρώσουν τη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό”.

European CommissionThe Economic Adjustment Programme for Greece.

Second Review4

“Significant delays have occurred in the public administration reform, but the authorities have now taken measures to speed it up.

The authorities are committed to proceed with an ambitious publicadministration reform to be carried out in phases during 2013. Whilst the milestone was not completed by end-February and no further transfers to the mobility scheme have so far taken place beyond the 2,000 employees transferred in Q4 2012, by end-April, the authorities (i) completed staffing plans for line Ministries involving 206,000 staff; (ii) indicated how many posts will concomitantly be abolished; and (iii) established quarterly targets for mandatory exits cumulating to 4,000 by end-2013 and 15,000 byend-2014. It was agreed during the mission, that for each of these exits, one person can be hired, there by strengthening the rewards for pursuing the public administration reform. According to the authorities, exits will be the result of (i) disciplinary cases; (ii) due diligence evaluation of legal entities of public and private law leading to mergers and abolishment; (iii) evaluation of the personnel using the mobility scheme, including before any reallocation to a new position; (iv) voluntary exits from the mobility scheme (excluding personnel within 3 years of retirement); and (v) the elapse of a 12-month period in the mobility scheme. Moreover, the authorities confirmed their commitment to transfer 12,500 employees to the mobility scheme by June and 25,000 by December 2013. A strategy for the allocation of the hiring which would then become available for 2013 will be agreed by mid-2013. By June, the Greek authorities will also provide the staffing plans involving cumulatively 450.000 employees (covering the whole public administration by end-2013) and finalise the Human Resource strategy”.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm

The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Second Review May 2013

Summary for non-specialists