Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

222 προσλήψεις στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Comments Off on 222 προσλήψεις στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
222 προσλήψεις στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι δύο (222) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι Αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Ειδικότητες:

  • (180) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
  • (22) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
  • (20) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2- 4, Τ.Κ. 11742 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψιν κ. Γ. Μπάκο και κ. Γ. Σεπετή (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9225114).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014