Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Υπουργική Απόφαση για εκδηλώσεις

0 σχόλια
Υπουργική Απόφαση για εκδηλώσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει το θέμα της αμοιβής των αρχαιοφυλάκων  και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων – μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ – σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους αρχαιολογικούς χώρους.

 θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε τις αποφάσεις εδώ:

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 Στην υπ` αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61/10.4.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1189/Β/10.4.2012) «Έγκριση όρων και διαδικασιών για προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις» ορίζονται οι καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στην χρήση των μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και οριοθετούνται οι αναγκαίοι κατά περίπτωση περιορισμοί.

Τα τέλη για την χρήση τους ορίζονται στην υπ` αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία».

Στο ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012, αρθρο43, παρ.1, ορίζεται ότι η αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τό− πους και μνημεία, κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκ− δηλώσεων και επισκέψεων οργανωμένων ομάδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και οι σχετικές έκτακτες λει− τουργικές δαπάνες, προκαταβάλλονται, ως τέλη χρήσης, από τους αντίστοιχους φορείς και διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο, εν συνεχεία, τις αποδίδει στους δικαιούχους. Το ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.