Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Comments Off on Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η κυβέρνηση εξαπάτησε τον λαό» κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» καταθέτοντας πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή την εντολή εκκένωσης της ΕΡΤ.

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε προκειμένου, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, να σταματήσει η πορεία της χώρας προς την οικονομική καταστροφή και η απαξίωση της δημοκρατίας.

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε εκ μέρους της κυβέρνησης ο παριστάμενος υπουργός Διοικητικής Μεταρρυθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για ευκαιρία της κυβέρνησης να αποδείξει ότι η κοινοβουλευτική πλειψηφία είναι ισχυρή και αραγής και τις επόμενες μερες – όπως είπε – «θα τοποθετηθουμε όλοι για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μελλον χώρας».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «μέσα από την ψήφο επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ θα αναβαπτιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Η Βουλή προς το παρόν διέκοψε τη συνεδρίαση για να καθορίσει τα διαδικαστικά ζητήματα της σχετικής συζήτησης.

«Η κυβέρνηση πήρε λαϊκή εντολή να επαναδιαπραγματευτεί τα μέτρα λιτότητας, απέτυχε όμως να αξιοποιήσει την λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση», επισήμανε ο κ. Τσίπρας από το βήμα της Βουλής.

«Δεν έχετε κοινωνικό έρεισμα και λαϊκή νομιμοποίηση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ενημερώνω το σώμα ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει χρήση του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής και καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Σαμαρά», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η καταστροφική πορεία πρέπει να σταματήσει τώρα. Εχουμε χρέος να το κάνουμε. Αυτή την θεσμική εκτροπή δεν δικαιούμαστε να την αποδεχτούμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής

Αρθρo 142: Πρόταση δυσπιστίας

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη
της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.