Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις στα Μουσεία 2020

0 σχόλια
Προσλήψεις στα Μουσεία 2020

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, επικαιροποιημένες, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες  που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή συμμετοχή στην προκήρυξη της επιλογής σας.

Η νέα Πνύκα σας εύχεται καλή επιτυχία!!

Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:

1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και

2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Η έκδοση των προκηρύξεων για τις  θέσεις θα γίνει σταδιακά ανά φορέα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Θα σας κρατάμε ενήμερους και θα τις αναρτήσουμε παρακάτω μόλις εκδοθούν.

  • ΘΕΜΑ / Πρόσληψη σε νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου και παραίτηση από την παρούσα: Εργαζόμενος, επιτυχών σε σύμβαση ΣΟΧ μπορεί, εφόσον είναι υποψήφιος και επιλεγεί σε άλλη σύμβαση ορισμένου χρόνου να παραιτηθεί από τον φορέα (σύμβαση) που ήδη εργάζεται και να προσληφθεί στην νέα σύμβαση που επιλέχθηκε;
  • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Από τις κείμενες διατάξεις δεν απαγορεύεται ρητά η παραίτηση ενός υποψηφίου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου από έναν φορέα και η ανάληψη υπηρεσίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου σε άλλο φορέα. Παρά ταύτα, τούτο καθίσταται σχεδόν ανέφικτο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.
    Για παράδειγμα, δοθέντος ότι τα προσόντα που επικαλείται ένας υποψήφιος που συμμετέχει σε προκηρύξεις εποχικού προσωπικού πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία πρόσληψής του, εάν έχετε επικαλεστεί ανεργία και έχετε βαθμολογηθεί προς τούτο, μπορείτε να παραιτηθείτε από τον πρώτο φορέα αλλά δεν θα προσληφθείτε στο δεύτερο, δεδομένου ότι η ανεργία σας και η βαθμολογία σας εξ αυτής δεν θα υφίσταται πλέον, λόγω της αναγγελίας της πρόσληψής σας στον ΟΑΕΔ, από τον πρώτο φορέα.Περαιτέρω, ακόμα και στην περίπτωση που η ανεργία δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε η αίτησή σας, το πιθανότερο είναι ότι, παραιτούμενος από τον πρώτο φορέα, δεν θα μπορέσετε να αναλάβετε υπηρεσία στο δεύτερο καθώς θα συντρέχει στο πρόσωπό σας το κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΕΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κάθε ΕΦΑ ποθ θα αναφέρεται στην προκήρυξη.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α ́75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), στα παραρτήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες >Έντυπα –Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ