Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις στα Μουσεία 2019

0 σχόλια
Προσλήψεις στα Μουσεία  2019

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, επικαιροποιημένες, τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες  που χρειάζεστε για να έχετε μια σωστή συμμετοχή στην προκήρυξη της επιλογής σας.

Η νέα Πνύκα σας εύχεται καλή επιτυχία!!

Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:

1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και

2) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Η έκδοση των προκηρύξεων για τις  θέσεις θα γίνει σταδιακά ανά φορέα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Θα σας κρατάμε ενήμερους και θα τις αναρτήσουμε παρακάτω μόλις εκδοθούν.

  • ΘΕΜΑ / Πρόσληψη σε νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου και παραίτηση από την παρούσα: Εργαζόμενος, επιτυχών σε σύμβαση ΣΟΧ μπορεί, εφόσον είναι υποψήφιος και επιλεγεί σε άλλη σύμβαση ορισμένου χρόνου να παραιτηθεί από τον φορέα (σύμβαση) που ήδη εργάζεται και να προσληφθεί στην νέα σύμβαση που επιλέχθηκε;
  • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Από τις κείμενες διατάξεις δεν απαγορεύεται ρητά η παραίτηση ενός υποψηφίου με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου από έναν φορέα και η ανάληψη υπηρεσίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου σε άλλο φορέα. Παρά ταύτα, τούτο καθίσταται σχεδόν ανέφικτο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.
    Για παράδειγμα, δοθέντος ότι τα προσόντα που επικαλείται ένας υποψήφιος που συμμετέχει σε προκηρύξεις εποχικού προσωπικού πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία πρόσληψής του, εάν έχετε επικαλεστεί ανεργία και έχετε βαθμολογηθεί προς τούτο, μπορείτε να παραιτηθείτε από τον πρώτο φορέα αλλά δεν θα προσληφθείτε στο δεύτερο, δεδομένου ότι η ανεργία σας και η βαθμολογία σας εξ αυτής δεν θα υφίσταται πλέον, λόγω της αναγγελίας της πρόσληψής σας στον ΟΑΕΔ, από τον πρώτο φορέα.Περαιτέρω, ακόμα και στην περίπτωση που η ανεργία δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε η αίτησή σας, το πιθανότερο είναι ότι, παραιτούμενος από τον πρώτο φορέα, δεν θα μπορέσετε να αναλάβετε υπηρεσία στο δεύτερο καθώς θα συντρέχει στο πρόσωπό σας το κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

www.yppo.gr