Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Προσλήψεις «εξπρές» 4.561 συμβασιούχων στο ΥΠΠΟΤ

Comments Off on Προσλήψεις «εξπρές» 4.561 συμβασιούχων στο ΥΠΠΟΤ
Προσλήψεις «εξπρές» 4.561 συμβασιούχων στο ΥΠΠΟΤ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

4.561 εποχικοί σε 44 ειδικότητες για τα μουσεία και αρχαιότητες

Προσλήψεις «εξπρές» 4.561 συμβασιούχων υπαλλήλων σε 44 ειδικότητες ετοιμάζεται να κάνει το υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού, προκειμένου να ισχύσει -και φέτος- το θερινό ωράριο μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από 1ης Απριλίου.
4.561 εποχικοί σε 44 ειδικότητες για τα μουσεία και αρχαιότητες Οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στο υπουργείο, κυρίως από τον κλάδο της φύλαξης, ανάγκασαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών να δώσουν το «πράσινο φως» για την πρόσληψη των συμβασιούχων, έστω και στο «παρά 5’» της έναρξης του θερινού ωραρίου. Ετσι με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που υπεγράφη στις 18 Μαρτίου, οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ενέκριναν την πρόσληψη 2.031 ατόμων (με κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού) και 2.530 ατόμων (με κονδύλια του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων) που θα εργαστούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) σε εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία και ινστιτούτα εποπτείας ΥΠΠΟΤ.
Οι νέες θέσεις, που καλύπτουν στην πλειοψηφία τους ανάγκες φύλαξης, κατανέμονται σε δεκάδες φορείς του υπουργείου, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο τρόπος πρόσληψης: αν θα είναι δηλαδή μέσω ΑΣΕΠ ή από τους ίδιους τους φορείς απλά με κριτήρια ΑΣΕΠ.
Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια που έχει ορίσει το υπουργείο Εσωτερικών για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ε) Να μην έχουν συμπληρώσει συνολικά 24 μήνες υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004)
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α`, β`, γ` κ.ο.κ.). Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).
Για 2 μήνες 170 φύλακες – καθαρίστριες
Στην πρόσληψη 170 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για 2 μήνες) θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να καλυφθούν κατεπείγουσες ανάγκες κυρίως στον τομέα της φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων.
Ετσι, μέχρι τις αρχές Απριλίου αναμένεται να προσλάβει 130 ημερήσιους φύλακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 30 νυχτοφύλακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 καθαρίστριες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η πρόσληψή των συμβασιούχων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ενώ η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι ειδικότητες με τις περισσότερες θέσεις
ΔΕ Σχεδιαστή: Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή Πτυχίο Ι.Ε.Κ. με ειδικότητα Σχεδιαστή. Θα ληφθεί ως συνεκτιμώμενο στοιχείο η προϋπηρεσία σε αποτύπωση – σχεδίαση αρχαιολογικών χώρων κ.τ.λ.
ΔΕ Ημερήσιου Φύλακα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» και ελλείψει αυτού πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
ΔΕ Νυχτοφύλακα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «φυλάκων Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» και ελλείψει αυτού πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.
ΥΕ Καθαριστή: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.508/1970.
ΥΕ Εργάτη: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.508/1970. Θα ληφθεί υπόψη ως συνεκτιμώμενο στοιχείο η προϋπηρεσία σε αρχαιολογικές εργασίες.
ΔΕ Διοικητικού: Απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 4.561 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ)     2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)     4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ     80
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ     3
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ     9
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ     4
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ     7
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ     5
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     51
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     24
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ     12
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     45
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     4
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ     2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     20
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ     6
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ     6
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ     5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     4
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ     4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ     1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ     11
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ     20
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ     70
ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ     20
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ     30
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     10
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     25
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     3
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ     8
ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ     1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ     3
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ     2
ΔΕ Η/Υ     6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ     28
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ     80
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ     2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ     1.300
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ     380
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ     40
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ     35
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ     7
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ     180
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ     2.000
ΣΥΝΟΛΟ     4.561

πηγή: εθνος