Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Οργανισμοί Ανιάτων

Comments Off on Οργανισμοί Ανιάτων
Οργανισμοί Ανιάτων

Ο Οργανισμός κάθε Υπουργείου είναι ο τρόπος στην ουσία Οργάνωσης-Διοίκηοης των Υπηρεσιών, η διάταξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να πραγματοποιείται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση αυτού του συνόλου σε τελευ­ταία ανάλυση προς όφελος των πολιτών.

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για νέο Οργανισμό στο ΥΠ.ΠΟ, απέφερε τον Οργα­νισμό Βενιζέλου. Η πλειοψηφία του συνδικα­λιστικού κινήματος θεώρησε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση και τον χειροκρότησε.

Η παράταξη μας η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχοντας οδηγό τις αποφάσ­εις των συνεδρίων, τα οποία κατά κύριο λόγο ήταν δικές μας προτάσεις, τον χαρακτηρίσαμε αντιλειτουργικό, χωρίς δημοκρατικές τομές, αντιοικονομικό και ταλαιπωρία για τον έλλη­να πολίτη.

Αλήθεια, πως θα εξηγήσουν π.χ. στους Αρ-χαιοφύλακες, οι συνδικαλιστές που θριαμβο­λογούσαν για αυτόν τον Οργανισμό, ότι ο κλάδος τους (ΔΕ αυξημένων προσόντων) είχε εξέλιξη αποφοίτων Δημοτικού.

Όμως, την εποχή εκείνη, η μεγάλη πλειοψη­φία του συνδικαλιστικού κινήματος είχε επιλέξει να μην ταράξει τον ύπνο των κυβερνήσεων και ας έθαβε τους πολυπληθείς κλάδους (π.χ. Αρχαιοφύλακες) και ας χανόταν η ευκαιρία για έναν Οργανισμό σύγχρονο και σύμφωνο με τις ομόφωνες προτάσεις των συνεδρίων της ΠΟΣ ΥΠ.ΠΟ

Ο Οργανισμός Βενιζέλου που αν και αντίθετος με τις θεμελιακές προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, έγινε αποδεκτός με ανακούφιση από την πλειοψηφία (δήθεν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ-Συσπειρώσεις) δεν έγινε ποτέ πράξη. ΕΥΤΥΧΩΣ!!

Η νέα πολιτική ηγεσία (Καραμανλής-Τα-τούλης) θεώρησε τον Οργανισμό (θεμελιώδης νόμος κάθε υπηρεσίας), πεδίο δόξης λαμπρό αλλά και αναγκαία παρέμβαση, αφού ήθελε το νέο οργανόγραμμα να απηχεί τα δικά της ορά­ματα.

Ο προτεινόμενος Οργανισμός Τατούλη, στην ουσία παίρνει την προστασία των μνημεί­ων, των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς από τις υπηρεσιακές βαθμίδες του Υπουργείου και τις παραδίδει σε συμβούλια τοπικών φορέων, στα οποία είναι μειοψηφία οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και απλοί εντολοδόχοι.

Έτσι, λοιπόν, η προστασία πλέον αφήνεται στους φορείς υποτίθεται της Τοπικής Αυτοδι­οίκησης, ευάλωτους και προϊόν κατά κανόνα πελατειακών σχέσεων, πολλές φορές δε ως γνωστόν ο εργολάβος της περιοχής ελέγχει και το Δήμο, άρα στο όνομα της ανάπτυξης τι θα χαλάσει αν οικοδομήσουμε και στις Α’ ζώνες των κηρυγμένων χώρων;

Για παράδειγμα: 1) για το «φιλέτο» της Α’ ζώνης του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, όλοι οι επίδοξοι καταστροφείς στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής έχουν συστήσει οικογενειακούς συλλόγους με επω­νυμίες «Φίλοι», «Ανάπτυξη», κ.λπ. 2) Ποιος δεν ξέρει την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοί­κησης στην καταστροφή της αρχαιολογικής ζώνης του Μνημείου των Σαλαμινομάχων, κ.λπ/Ολα αυτά, φυσικά στο όνομα της ανάπτυ­ξης. Αν η προστασία των μνημείων στην Ελ­λάδα, ήταν ευθύνη τέτοιων τοπικών συμβουλί­ων, η Ελλάδα προ πολλού θα είχε απαλλαγεί από κόπο και έξοδα για τα μνημεία, γιατί απλούστατα δεν θα ΥΠΗΡΧΑΝ κ.κ. Υπουργέ, Πρωθυπουργέ.

Ο Οργανισμός του κ. Τατούλη κατασκευάζ­ει μερικές δεκάδες συμβούλια και μια περιττή στρατιά διευθυντών, τμηματαρχών που μόνο φανερό στόχο έχουν να βολέψουν σε υψηλό­βαθμες θέσεις κάποιους παρακαθήμενους ημέτερους. Στα πλαίσια της ιδέας του μη κρα­τικού πολιτισμού, προωθεί με τον Οργανισμό τη μετατροπή των 7 μεγαλύτερων σε επισκε-ψιμότητα Μουσείων-Αρχαιολογικών Χώρων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον και όποιο άλλο Μουσείο ή χώρο να το μεταλλάζει από υπηρεσία του ΥΠΠΟ σε Νο­μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου).

Ο ίδιος ο κ. Τατούλης επιπρόσθετα σε συ­νέντευξη του, δείχνοντας ξεκάθαρα τις πολιτι­κές τους προθέσεις, ομολογεί ότι τα ΝΠΔΔ είναι ξεπερασμένα και ότι θα έπρεπε να προωθήσει το θεσμό των Νομικών Προσώ­πων Ιδιωτικού Δικαίου. Ομολογεί δηλαδή, με παρρησία το επόμενο σύντομο βήμα της πο­λιτικής ηγεσίας (αν και η δουλειά μπορεί να γίνει με τα ΝΠΔΔ). Στο ΝΠΔΔ θα ορίζεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) από τον Υπουργό, το οποίο θα έχει δικαίωμα να βγάζει τον Κα­νονισμό Λειτουργίας αλλά και να κάνει συνερ­γασίες με φορείς (βλέπε Ιδιώτες) προκειμέ­νου να αναπτυχθεί. Μπορεί νόμιμα λοιπόν, στο όνομα έκτακτων αναγκών να αποφασίσει «σεκιούριτι» για φύλαξη. Μπορεί για το γύρω χώρο ευθύνης να αποφασίσει ξενοδοχείο, Έκθεση, οτιδήποτε που τώρα ως Α’ ζώνη απα­γορεύεται.

Ο Οργανισμός τέλος, του κ. Τατούλη μη προβλέποντας διεύθυνση φύλαξης – πληροφό­ρησης, τμήμα φύλαξης πληροφόρησης σε κάθε εφορεία, γραφείο φύλαξης πληροφόρησης σε κάθε επισκέψιμο χώρο και μουσείο, προχω­ράει στην ουσία στην πλήρη υποβάθμιση του κλάδου. Επιπλέον στις κατανομές των θέσε­ων του

οργανισμού δεν ξεχωρίζει θέσεις ημε­ρήσιων και νυχτερινών νυχτοφυλάκων. Αν δεν είναι τυχαίο τότε μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά…

Συνάδελφισες, συνάδελφοι,

Και αυτός ο Οργανισμός είναι αντιοικονο­μικός με την περιττή πλειάδα προϊσταμένων που δημιουργεί με την αντικατάσταση του υπεύθυνου Μουσείου ή Αρχαιολογικού χώ­ρου, από τα έξοδα ενός πολυπληθούς Δ.Σ.

Και αυτός ο Οργανισμός είναι επικίνδυνος για την προστασία των μνημείων.

Και αυτός ο Οργανισμός είναι εργαλείο και πρώτο βήμα για το πέρασμα του φιλέτου του ΥΠΠΟ στο κρατικοδίαιτο κεφάλαιο.

Και αυτός ο Οργανισμός υποβαθμίζει ολό­κληρους κλάδους (Αρχαιοφύλακες, κλπ).

Και αυτός ο Οργανισμός δεν θεραπεύει κα­μία από τις πραγματικές ασθένειες του ΥΠΠΟ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ και αυτός ο Οργανισμός είναι Οργανισμός «ΑΝΙΑΤΩΝ» ασθενειών.

Είναι στα χέρια μας συνάδελφοι, να μην επιτρέψουμε την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου Οργανισμού. Μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας που πραγματικά θεραπεύουν τα προβλήματα. Το πάγωμα των διαδικασιών για το πέρασμα του σχεδίου Οργανισμού από την πολιτική ηγεσία μέχρι να τελειώσουν οι εκλογικές διαδικασίες, στα μεγάλα σωματεία, είναι πιθανότατα προϊόν συμφωνίας, για να μην αποκαλυφθούν προεκλογικά οι ρόλοι όλων μας.

Αν και παραμένει το ερώτημα, γιατί το ΔΣ της ΠΕΥΦΑ δεν πήγε από το καλοκαίρι τον κλάδο σε κινητοποιήσεις, αφού ξέρει τι μέλλον ετοιμάζει το σχέδιο Οργανισμού για τους Αρ­χαιοφύλακες.

Οι συνεχείς υποχωρήσεις δεν ρίχνουν κα­νέναν στο φιλότιμο να σταματήσει να πιέζει, απλά κάνουν βέβαιη την ισοπέδωση αυτών που υποχωρούν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ -Μέλος ΔΣ ΠΕΥΦΑ

νέα Πνύκα/ Τεύχος 1/ φεβρουάριος 2006