Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Οι πέντε δεξαμενές της εφεδρείας

0 σχόλια
Οι πέντε δεξαμενές της εφεδρείας
Θα συνεχιστεί ως το 2013 ώστε να ενταχθεί το προσωπικό που θα προκύψει από την αναδιάρθρωση όλων των φορέων
Οι πέντε δεξαμενές της εφεδρείας

Σε βασικό µοχλό συρρίκνωσης του κράτους κατ’ απαίτηση της τρόικας αναδεικνύεται η εργασιακή εφεδρεία, η οποία, όπως προκύπτει από το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως το 2013 προκειµένου να ενταχθεί σε αυτήν το προσωπικό που θα προκύψει από την αναδιάρθρωση όλων ανεξαιρέτως των φορέων του ∆ηµοσίου και δεν θα καταστεί δυνατόν να µετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες. Στόχος πάντως της κυβέρνησης σε πρώτη φάση είναι να τεθούν άµεσα σε καθεστώς εφεδρείας περίπου 30.000 εργαζόµενοι, έτσι ώστε να προκύψει εντός του έτους δηµοσιονοµικό όφελος περίπου 300 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν εντοπιστεί πέντε «δεξαµενές» εφεδρείας, κοινός παρονοµαστής των οποίων είναι οι εργαζόµενοι που θα αντληθούν από αυτές να είναι τουλάχιστον 53 ετών και να εργάζονται επί 33 χρόνια.

Η πρώτη δεξαµενή αφορά το προσωπικό που θα προέλθει από την κατάργηση των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, µε εξαίρεση τους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της ανώτατης εκπαίδευσης και της δηµόσιας ασφάλειας. Το προσωπικό αυτό τίθεται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα µε ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών τους θέσεων, µε την προϋπόθεση ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 έχουν «σωρευτικά συµπληρώσει τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας τους και 35 έτη πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας». Παράλληλα, συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά και οι εργαζόµενοι που παρέµεναν στο ∆ηµόσιο παρ’ ότι είχαν συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια.

Η δεύτερη δεξαµενή αποτελείται από τους εργαζοµένους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου που εντάσσονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Κριτήριο και σε αυτή την περίπτωση είναι η εγγύτητα στη θεµελίωση δικαιώµατος εξόδου σε πλήρη σύνταξη. Στην εφεδρεία, δηλαδή, εντάσσονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν 35 χρόνια ασφάλισης στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Στόχος της κυβέρνησης είναι από τις δύο αυτές «δεξαµενές» να ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας 18.000-20.000 εργαζόµενοι. Την τρίτη δεξαµενή της εφεδρείας αποτελούν οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που καταργούνται και µέρος των εργαζοµένων των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται. Ο αριθµός των εργαζοµένων των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε που θα τεθούν σε εφεδρεία θα είναι ίσος µε τον αριθµό των εργαζοµένων που µετακινήθηκαν µε βάση τον «νόµο Πάγκαλου». Η απόφαση για την ένταξη στην εφεδρεία αυτής της κατηγορίας του προσωπικού λαµβάνεται από τις διοικήσεις των φορέων. Για το προσωπικό αυτής της κατηγορίας η χρονική διάρκεια της εφεδρείας δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Από τη δεξαµενή αυτή εκτιµάται ότι θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας περίπου 1.000 εργαζόµενοι.

Η τέταρτη δεξαµενή έχει σχέση µε τη διαδικασία εντοπισµού υπηρεσιακών µονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ µεγάλο πλεονάζον προσωπικό. Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις υπό κατάργηση υπηρεσιακές µονάδες ή πλεονάζει είτε θα αποδεχθεί τη µετάθεσή του σε άλλες υπηρεσίες είτε θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω της κατάργησης της οργανικής του θέσης. Η πέµπτη δεξαµενή της εφεδρείας θα προκύψει από την αναδιάρθρωση ΝΠΙ∆ και ΝΠ∆∆ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το πλεονάζον προσωπικό που δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στον δηµόσιο τοµέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράµµατα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης. Από την αναδιάρθρωση των φορέων του ∆ηµοσίου και την κατάργηση ή συγχώνευση των ΝΠ∆∆ και των ΝΠΙ∆ εκτιµάται ότι µπορεί να συγκεντρωθεί αριθµός περίπου 6.000-

7.000 εργαζοµένων.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του βασικού µισθού που ελάµβαναν κατά τον χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, «χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αµοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων». Ο χρόνος της εφεδρείας, κατά τα άλλα, λογίζεται ως συντάξιµος.

Με τις ρυθµίσεις για την εργασιακή εφεδρεία, όπως αναφέρεται ρητώς στην αιτιολογική έκθεση, «δεν απαιτείται (για τη συντριπτική πλειονότητα) καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης που δηµοσιονοµικά θα ήταν ιδιαίτερα δυσµενής» . Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό (για 12 ή 24 µήνες το 60% του µισθού) συµψηφίζονται µε την αποζηµίωση.

Μαχαίρι στους μισθούς του Δημοσίου

Σ ε συρρίκνωση των αποδοχών των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα οδηγεί το νέο σύστηµα αµοιβών, ιδιαίτερα µετά και την αύξηση των εισφορών και την αναµόρφωση της φορολογικής κλίµακας. Ο εισαγωγικός µισθός στο ∆ηµόσιο, όπως προκύπτει από το νέο µισθολόγιο, διαµορφώνεται στα 780 ευρώ για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και ο καταληκτικός για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε 2.096 ευρώ, χωρίς βεβαίως να συνυπολογίζονται τα επιδόµατα καθώς και το «πριµ παραγωγικότητας». Ο µέσος βασικός µισθός για την κατηγορία ΥΕ πριν από την κατάργηση των ειδικών επιδοµάτων ήταν 1.134 ευρώ – ξεκινούσε από 910 για το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αµυνας και κατέληγε στα 1.577 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών. Με το νέο µισθολόγιο ο εισαγωγικός µισθός για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) διαµορφώνεται στα 858 ευρώ, για την Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα 1,037 ευρώ και για την Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης στα 1.092 ευρώ. Ο µέσος µισθός για τους νεοδιόριστους της κατηγορίας ΠΕ ήταν ως σήµερα 1.508 ευρώ – ξεκινούσε από 1.226 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπουργείου Εθνικής Aµυνας και κατέληγε στα 3.524 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών. Προκειµένου να µετριαστούν οι απώλειες από το νέο µισθολόγιο καθιερώνονται δύο νέα επιδόµατα τα οποία θα χορηγούνται ως «πριµ παραγωγικότητας». Το πρώτο είναι το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων που καταβάλλεται ως προσαύξηση ως 10% του ετήσιου βασικού µισθού στους υπαλλήλους που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό ως και 90%, και ως 25% εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω. Το δεύτερο είναι το Κίνητρο Επίτευξης ∆ηµοσιονοµικών Στόχων, που χορηγείται στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονοµικών ως προσαύξηση 15% του µηνιαίου µισθού τους εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90%.

Η συρρίκνωση πάντως των αποδοχών των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο είναι πολύ µεγαλύτερη αν συνυπολογιστούν οι αυξήσεις στις εισφορές, καθώς και οι νέοι φορολογικοί συντελεστές. Σε αυτή την περίπτωση, σύµφωνα µε εκτίµηση του Ινστιτούτου της Α∆Ε∆Υ, οι αποδοχές των νεοπροσλαµβανόµενων υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ διαµορφώνονται σε 7.900 ευρώ ετησίως ή 658 ευρώ τον µήνα και της κατηγορίας ΠΕ σε 8.160 ευρώ ετησίως ή 680 ευρώ τον µήνα.

Πηγή: Το Βήμα

Διαβάστε ακόμη:

Λαιμητόμος για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων
Ινδία με επιχειρησιακές συμβάσεις
«Αποκαλυπτήρια» για το μισθολόγιο και την εφεδρεία
Σε μηνιαία βάση θα πέφτουν πλέον τα νέα χαράτσια