Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ξανά στον μπαρμπέρη ο κατώτατος μισθός

Comments Off on Ξανά στον μπαρμπέρη ο κατώτατος μισθός
Ξανά στον μπαρμπέρη ο κατώτατος μισθός
Με νέο «κούρεμα» απειλείται ο κατώτατος μισθός απότην 1η Απριλίου.
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο των αλλαγών που πα­ραδόθηκε τις προηγούμενες μέρες από τον υπουργό Εργασίας για έγκριση στην τρόικα, ο νέος μηχανισμός καθορισμού κατώ­τατου μισθού και ημερομισθίου (Ν. 4093/2012) θα προβλέπει διαβούλευση διάρκειας δύο μηνών με τους κοινωνικούς εταί­ρους, ενώ στη συνέχεια το υπουργείο Εργασίας εντός 15 ημε­ρών θα προωθεί νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει το ύψος του μισθού.
Βάσει του κειμένου οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση (η ΓΣΕΕ έχει δηλώσει ότι θα απέχει από τη διαδικασία) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα μεγέθη της οικονομίας, τη δυνατότη­τα βιοπορισμού των ευάλωτων ομάδων, αλλά και τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, στις οποίες επισημαίνεται:1 Η αύξηση του κατώτατου μισθού των ανειδίκευτων εργαζομένων σε συνθήκες μεγάλης ανεργίας δεν ενδείκνυται.
Για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ενδείκνυται ο καθορισμός των κατώτατων μισθών σε ποσοστό περίπου 75% του κατώτατου μισθού των ενηλίκων.
3 Διαφοροποιημένοι κατώτατοι μισθοί ανά περιοχή ενδεί­κνυνται εφόσον υπάρχουν ιδιαίτερες οικονομικές συνθή­κες ύφεσης και ανεργίας σε αυτές, οπότε εκεί οι βασικοί μισθοί πρέπει να είναι χαμηλότεροι.
4 Να μην επεκτείνονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στους μη εκπροσωπούμενους εργοδότες και να δημιουρ­γείται ευχέρεια εξαίρεσης από αυτές για τους εργοδότες, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, που πρέπει να δεσμεύονται.
5 Η περιοδικότητα μεταβολής του κατώτατου μι­σθού να ακολουθεί τις εξελίξεις της οικονο­μίας και της αγοράς εργασίας.

Οι παραπάνω συστάσεις αφήνουν ανοιχτά τα εξής ενδεχόμενα:

*Περαιτέρω μείωση του βασικού μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών στα 439 ευρώ (75% του μισθού των ενηλίκων) από 510 που εί­ναι σήμερα.
*Θέσπιση χαμηλότερων βασικών μισθών έως 30% στις ειδικές οικονομικές ζώνες.
*Να εξαιρεθούν οι εργοδότες μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση καταβολής των μισθών που έχουν συμφωνηθεί μέ­σω των κλαδικών συμβάσεων.
*Ο κατώτατος μισθός μπορεί να μειώνεται κατά περιοδικά δια­στήματα, αν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τους δείκτες της οικονομίας είναι δυσμενείς.

Στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρεται ρητά ότι οι αμοιβές και οι ωριμάνσεις θα παραμείνουν παγωμένες έως ότου η ανεργία υποχωρήσει κάτω από το 10%. Σύμφωνα με τον Σάββα Ρομπόλη, επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, «η ανεργία θα υποχωρήσει κάτω από το 10% το 2027».

«Μέχρι τότε έχει αποκλειστεί», επισημαίνει ο κ. Ρομπόλης, «βάσει τηςμνημονιακής επιταγής, οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των κατώτατων μισθών, που είναι σήμερα σε χαμηλότε­ρα επίπεδα από το ύψος μισθού που αντιστοιχεί στα σημερινά επίπεδα της ελληνικής οικονομίας. Κάποιες μελέτες, λαμβάνο­ντας υπόψη όλες τις μεταβλητές, υποδεικνύουν ως ιδανικό κα­τώτατο μισθό τα 640 ευρώ. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, είναι δυσμενείς.

Επίσης η μεθοδολογία που ακολουθούν οι δα­νειστές σε σχέση με τον δείκτη της ανταγωνιστι­κότητας της οικονομίας αμφισβητείται. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, αν σήμερα η οικονο­μία είναι μηδέν, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι πλην μηδέν… Όλα δείχνουν ότι δεν θα απο­φευχθεί περαιτέρω μείωση».

Το Ποντίκι