Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση

0 σχόλια
Νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 33/Α/27.2.2016 ο νόμος 4369: “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)”

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Στο παρακάτω άρθρο επανέρχεται η προσαύξηση  κατά 25% στην παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου, για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Άρθρο 71
Το τρίτο εδάφιο της παρ. Γ3 του άρθρου 20 τουν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α΄ 176) τροποποιείται ως εξής:
«Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρουείναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%».

Επίσης στο άρθρο 26,  αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο Δημόσιο ολόκληρη την προϋπηρεσία των υπαλλήλων του ΥΠΠΟ που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφικές, μουσειακές και άλλες συναφείς εργασίες υπό την εποπτεία των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ καθώς και η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα σε συναφές και μη συναφές αντικείμενο

Άρθρο 26

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.
3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου,σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών−μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

 4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές μουσειακές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολο της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψημόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.
6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: η αναγνώριση είναι για βαθμολογική, αλλά ΟΧΙ και για μισθολογική εξέλιξη. Αυτό θα ρυθμιστεί σε άλλο νομοσχέδιο

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας όταν αυτή οριστεί

Θα επανέλθουμε με ενημέρωση σχετικά και με τα υπόλοιπα θέματα του Νόμου 4369 σχετικά με το:

  • Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
  • Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων
  • Βαθμολόγιο
  • Σύστημα αξιολόγησης

Δημόσια Διοίκηση: Απολογισμός Έργου και Δράσεων (Οκτώβριος 2015 – Φεβρουάριος 2016)