Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Μέτρα λειτουργίας για τις Υπηρεσιακές Δομές του ΥΠΠΟΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

0 σχόλια
Μέτρα λειτουργίας για τις Υπηρεσιακές Δομές  του ΥΠΠΟΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

ΑΔΑ:9Β434653Π4-ΝΙΖ

Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/143244/11768/11546/4180

18/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Αρ. πρωτ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20

Ταχ. Κώδικας : 106 82, Αθήνα

Πληροφορίες : Χ. Μάκα

Τηλέφωνο : 213 1322435 FAX : 210 8201415

“Μέτρα λειτουργίας για τις Υπηρεσιακές Δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’55).
β. της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΜΠ/143244/11768/11546/4180 Ηµ/νία: 18/03/2020 Ηµ/νία Έκδοσης 18/03/2020
γ. του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,
στ. του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),
ζ. του π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),
η. του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98 ),
2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου λειτουργίας των κεντρικών, περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς αντιμετώπιση των σχετικών με τον ίο COVID-19 ζητημάτων.

Αποφασίζουμε:

“Τη λειτουργία των κεντρικών, περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’55) ως ακολούθως:”

Α. Υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ενδεχόμενο περιορισμού της λειτουργίας:

Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 1 ( Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης)
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:1 υπάλληλος
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης :1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου :1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας: 3 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: 1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού: 1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής: 4 υπάλληλοι

ΙΙ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ: 9 υπάλληλοι σε όλες τις μονάδες αυτής
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.ΣΜ.Α) : 70 υπάλληλοι

III. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΔΑΠΚ)

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ):4 άτομα

α. Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων: 15 υπάλληλοι
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων: 9 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων : 3 υπάλληλοι
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων: 4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών: 7 υπάλληλοι
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: 7 υπάλληλοι
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων: 17 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων: 2 υπάλληλοι

β. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 40 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων: 23 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: 9 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας:40 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: 9 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: 16 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου: 1 υπάλληλος
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης: 11 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος: 9 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας: 6 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: 14 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: 11 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας:11 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: 6 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης: 14 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: 9 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: 12 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: 12 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου- Ικαρίας : 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: 9 υπάλληλοι
Εφορεία Δωδεκανήσου: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου: 6 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: 4 υπάλληλοι

γ. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων: 6 υπάλληλοι
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας: 10 υπάλληλοι
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 16 υπάλληλοι
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 12 υπάλληλοι
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 10 υπάλληλοι
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο:25 υπάλληλοι
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: 14 υπάλληλοι
Νομισματικό Μουσείο: 7 υπάλληλοι
Επιγραφικό Μουσείο: 5 υπάλληλοι
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης: 8 υπάλληλοι
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: 5 υπάλληλοι
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων” ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ” – Κέντρο Εθνομουσικολογίας: 2 υπάλληλοι

ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΔΑΜΤΕ )

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ): 2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ): 5 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ):5 υπάλληλοι
Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ):6 υπάλληλοι
Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης (ΔΕΤΥΜΕΑ):9 υπάλληλοι
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων (ΔΜΜΕΕΜΠΚ):6 υπάλληλοι
Κέντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ):10 υπάλληλοι
Τμήμα Γραμματείας ΚΣΝΜ: 2 υπάλληλοι
Περιφερειακές Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ)
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων:7 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου:4 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας: 9 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας:4 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Κεντρικής Μακεδονίας:8 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης:2 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Βορείου Αιγαίου: 2 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Δωδεκανήσου:4 υπάλληλοι
Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΜΤΕ) Κρήτης:4 υπάλληλοι

V. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΓΔΣΠ)

Γραφείο Υποστήριξης ΓΔΣΠ: 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας: 6 υπάλληλοι
Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου: 12 υπάλληλοι
Διεύθυνση Γραμμάτων: 4 υπάλληλοι και 2 υπάλληλοι σε απομακρυσμένη πρόσβαση
Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού: 5 υπάλληλοι
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης: 9 υπάλληλοι
Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας: 5 υπάλληλοι και 6 υπάλληλοι σε απομακρυσμένη πρόσβαση

VI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΔΟΥ)

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών ( ΓΔΟΥ): 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού:12 υπάλληλοι
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού:4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού : 4 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων : 2 υπάλληλοι

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΔΔΥΗΔ)

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΔΥΗΔ): 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού:68 υπάλληλοι
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 8 υπάλληλοι

Β. Υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ενδεχόμενο πλήρους αναστολής λειτουργίας:
Ορίζουμε ως αναγκαίες υπηρεσίες τις κάτωθι:

Ι. Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 1 ( Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης)
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:1 υπάλληλος
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης :1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου: 1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας: 2 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: 1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού: 1 υπάλληλος
Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής : 3 υπάλληλοι

II.Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ : 2 υπάλληλοι σε όλες τις μονάδες αυτής
Υπηρεσίες Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης : 5 υπάλληλοι

III. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΔΑΠΚ)
Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς:2 υπάλληλοι

α. Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων: 5 υπάλληλοι
Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων : 4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων : 2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών : 7 υπάλληλοι
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς : 3 υπάλληλοι
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων : 9 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων :1 υπάλληλος

β. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: 20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής: 12 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων: 3 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας:20 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου: 1 υπάλληλος
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: 15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας:15 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: 3 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας: 1 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας:8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: 3 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους: 7 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας: 2 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: 6 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών: 3 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας:3 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου- Ικαρίας : 8 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Δωδεκανήσου: 5 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου: 4 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: 10 υπάλληλοι
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: 2 υπάλληλοι

γ. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων : 4 υπάλληλοι
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας: 7 υπάλληλοι
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 10 υπάλληλοι
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης : 3 υπάλληλοι
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 8 υπάλληλοι
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο : 2 υπάλληλοι
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: 10 υπάλληλοι
Νομισματικό Μουσείο: 4 υπάλληλοι
Επιγραφικό Μουσείο: 5 υπάλληλοι
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης: 4 υπάλληλοι
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού: 8 υπάλληλοι
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων” ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ” – Κέντρο Εθνομουσικολογίας: 2 υπάλληλοι

ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΔΑΜΤΕ )

Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ): 2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (ΔΑΑΜ):2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ):2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ):2 υπάλληλοι
Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης (ΔΕΤΥΜΕΑ):4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων (ΔΜΜΕΕΜΠΚ):2 υπάλληλοι
Κέντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ):10 υπάλληλοι
Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ): 1 υπάλληλος
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ )
ΥΝΜΤΕ Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου:2 υπάλληλοι
ΥΝΜΤΕ Κρήτης:2 υπάλληλοι

V. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΓΔΣΠ)

Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού (ΓΔΣΠ): 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας: 4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου: 5 υπάλληλοι
Διεύθυνση Γραμμάτων: 4 υπάλληλοι
Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού: 3 υπάλληλοι
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης: 3 υπάλληλοι
Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας: 7 υπάλληλοι

VI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΔΟΥ)

Γραφείο Υποστήριξης ΓΔΟΥ: 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού:8 υπάλληλοι
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού:3 υπάλληλοι
Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού : 2 υπάλληλοι
Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων: 2 υπάλληλοι

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΔΔΥΗΔ)

Γραφείο Υποστήριξης ΓΔΔΥΗΔ: 1 υπάλληλος
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού:16 υπάλληλοι
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 3 υπάλληλοι

Γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης είναι αρμόδιος για τον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων και τον ορισμό της διαδικασίας παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και στην παρούσα απόφαση.

Στους υπαλλήλους που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου, θέτοντας προς τούτο ρητές προθεσμίες, υποχρεώσεις τακτικής, τουλάχιστον εβδομαδιαίας, αναφοράς προόδου και τυχόν λοιπές προϋποθέσεις. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου.

Οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των κεντρικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο και μεριμνούν για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στις υπηρεσίες τους.

Δ. Στο προαναφερόμενο προσωπικό δεν περιλαμβάνεται το φυλακτικό προσωπικό, διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία της χώρας φυλάσσονται με το απαραίτητο φυλακτικό προσωπικό με φυσική παρουσία εκ περιτροπής.

Ε. Η παρούσα απόφαση αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τα μέτρα πρόληψης προστασίας της υγείας που επιβάλλεται να λαμβάνονται πρέπει να ληφθούν για την προστασία των εργαζομένων.

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος του κορωνοϊού σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου, η υπηρεσία εκκενώνεται και λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα, όπως αυτά εξειδικεύονται στις εκδοθείσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Λίνα Μενδώνη

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα: