Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Η τελική μορφή του ασφαλιστικού νόμου

Comments Off on Η τελική μορφή του ασφαλιστικού νόμου
Η τελική μορφή του ασφαλιστικού νόμου
  • Ένα προς ένα τα 76 άρθρα όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
  • Οι διατάξεις με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν κατά τη διαδικασία της ψήφισης από τη Βουλή

Άρθρο 1: Εγγυήσεις – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Άρθρο 2: Βασική σύνταξη

Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής

Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 1.1.2011

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης

Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 7: Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Άρθρο 8: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1.1993

Άρθρο 9: Προϋπάρχουσα αναπηρία

Άρθρο 10: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι

Άρθρο 11: Αναπροσαρμογή συντάξεων και ορίων ηλικίας

Άρθρο 12: Γενικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

Άρθρο 13: Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων

Άρθρο 14: Συνταξιοδότηση θυγατέρων

Άρθρο 15: Επικουρικές Συντάξεις

Άρθρο 16: Απασχόληση συνταξιούχων

Άρθρο 17: Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Άρθρο 18: Παράλληλη ασφάλιση για τους ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις ΟΓΑ

Άρθρο 20: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων

Άρθρο 21: Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ

Άρθρο 22: Ασφάλιση στον ΟΓΑ

Άρθρο 23: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων σε επιχειρήσεις επισιτισμού και θεάματος-ακροάματος

Άρθρο 24: Κυρώσεις

Άρθρο 25: Προσαυξήσεις συντάξεων πέραν των 35 ετών

Άρθρο 26: Προγράμματα εθελουσίας εξόδου

Άρθρο 27: Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 28: Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια του Κλάδου Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Άρθρο 30: Οργανωτική διάρθρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 31: Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 32: Σύμπραξη Φ.Κ.Α. για παροχές υγείας

Άρθρο 33: Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής

Άρθρο 34: Σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισμένων και Συντουχιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)

Άρθρο 35: Ενιαίο σύστημα ελέγχου συντάξεων

Άρθρο 36: Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 37: Χρηματοδότηση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 38: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Άρθρο 39: Λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών-ασφαλιστικών παροχών

Άρθρο 40: Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος

Άρθρο 41: Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 42: Ανακατανομή των εισφορών μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας

Άρθρο 43: Οικοδομοτεχνικά Έργα

Άρθρο 44: Οικονομικά και Οργανωτικά θέματα

Άρθρο 45: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια

Άρθρο 46: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια

Άρθρο 47: Διαδικασία διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες

Άρθρο 48: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Άρθρο 49: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακαινήτων

Άρθρο 50: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

Άρθρο 51: Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 52: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 53: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

Άρθρο 54: Αρμόδια όργανα – Αρμοδιότητες

Άρθρο 55: Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων

Άρθρο 56: Υποβολή αίτησης – Λοιπά δικαιολογητικά

Άρθρο 57: Τμηματική εξόφληση της οφειλής

Άρθρο 58: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 59: Δικαιώματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 60: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 61: Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

Άρθρο 62: Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών αποφάσεων

Άρθρο 63: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 64: Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Άρθρο 65: Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα «ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.» στο ΕΤΕΑΜ

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ

Άρθρο 67: Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 69: Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού

Άρθρο 70: Μεικτά κλιμάκια ελέγχου χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ

Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.

Άρθρο 72: Αμοιβή εμπειρογνωμόνων και αξιολογητών που συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας των διαγωνισμών του ΕΣΠΑ

Αρθρο 73: Μεσολάβηση – Διατησία

Άρθρο 74: Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 76: Έναρξη ισχύος