Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αρχαιοφυλάκων σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΙΔΟΧ

0 σχόλια
Ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αρχαιοφυλάκων σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΙΔΟΧ

Ερώτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αρχαιοφυλάκων σε προκηρύξεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου κατέθεσαν προς την υπουργό Πολιτισμού οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, Μαρία Κομνηνάκα και Διαμάντω Μανωλάκου.

Παραθέτουμε την Ερώτηση:

«Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δε μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

Ο υπολογισμός του ανωτέρω δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Στο κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης συνυπολογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών, ή πρόσκαιρων αναγκών (παρ. 2 περ. ιε του άρθρ. 14 του ν.2190/1994 και αρθρ. 206 του ν. 3584/2007. Οι παρακάτω προϋποθέσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην πρόσληψη των αρχαιοφυλάκων κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με το νόμο, οι πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού πρέπει να αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από την επομένη δε της ανάρτησης, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη (π.χ αν ο πίνακας αναρτάται την 10η ημέρα η πρόσληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί την 11η). Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της νέας απασχόλησης για τον υπολογισμό του 12μηνου προσδιορίζεται από την εν τοις πράγμασι πρόσληψη του υποψηφίου.

Σε περίπτωση, όμως, που οι πίνακες αναρτηθούν μετά την παρέλευση των ως άνω είκοσι (20) ημερών, ή η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από την ανάρτηση των πινάκων, η έναρξη της νέας απασχόλησης για τον υπολογισμό του δωδεκαμήνου τοποθετείται, στην περίπτωση αυτή, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, κατατάσσονται όμως στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών.

Έτσι είναι σαφές πως η ύπαρξη του 8μηνου κωλύματος απασχόλησης, παρεμποδίζει πολλούς από τους έμπειρους στον τομέα της φύλαξης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, (των κατεξοχήν χώρων πολιτισμού) αρχαιοφύλακες να εξασκούν κάθε χρόνο το επάγγελμά τους, απαξιώνοντας τους κόπους και τις ικανότητές τους και δημιουργώντας κενά στο θέμα της ασφάλειας των εκθεμάτων, αλλά και των ίδιων των επισκεπτών.

Ερωτάται η κ. υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε:

  • Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού αρχαιοφυλάκων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες.
  • Να αρθεί ο περιορισμός του 8μήνου για την πρόσληψη των αρχαιοφυλάκων.
  • Να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι συμβασιούχοι που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας και να μη χάσει κανείς τη δουλειά του, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων