Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εγκύκλιος για τις μετακινήσεις Δημοσίων υπαλλήλων

Comments Off on Εγκύκλιος για τις μετακινήσεις Δημοσίων υπαλλήλων
Εγκύκλιος για τις μετακινήσεις Δημοσίων υπαλλήλων

Τα δικαιολογητικά για την μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλωνπου υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη
– Η εγκύκλιος αφορά 1981 αορίστου χρόνου διοικητικούς υπάλληλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα
– Όποιος δεν εμφανίζεται στον νέο φορέα του δημοσίου με δική του υπαιτιότητα θα απολύεται αυτόματα
– Με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στη νέα του δουλειά

Μέχρι τις 13 Μαρτίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν δηλώσεις για τις θέσεις στις οποίες προτιμούν να μετακινηθούν, οι 1981 αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι πρέπει να δηλώσουν σε αίτηση- υπεύθυνη δήλωση τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης, διότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά σειρά προτεραιότητας αυτών.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση προτίμησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων, η δε μετάταξη θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, σε συνδυασμό με τις δηλούμενες για κάθε θέση προτιμήσεις.

Ακόμη, προβλέπεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησης, με τη συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών και υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών, μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τονίζεται ότι δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης.

Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τη μετάταξη των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά τη γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου. Με την ανωτέρω απόφαση του υπουργού για τη μετάταξη, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στον φορέα υποδοχής.

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στον φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής, τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη μετάταξης ανακαλείται και μετατάσσεται στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης.