Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Εγκριτικές αποφάσεις για εξαιρέσιμα & πέραν του πενθημέρου 2017

0 σχόλια
Εγκριτικές αποφάσεις για εξαιρέσιμα & πέραν του πενθημέρου 2017

Συνάδελφοι,

δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4280/Β/30.12.2017 οι εγκριτικές αποφάσεις για τις εξαιρέσιμες ημέρες και τα πέραν του πενθημέρου ως εξής:

 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τουΚέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2017, (48) ώρες κατά μήνα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ) του ΥΠΠΟΑ, για το έτος 2017, (40) ώρες κατά μήνα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2017, (35) ώρες κατά μήνα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το
  έτος 2017, (32) ώρες κατά μήνα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με παράταση συμβάσεων (βάσει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017, (32) ώρες κατά μήνα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με παράταση συμβάσεων (βάσει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016), κατά το έτος 2017, (35) ώρες κατά μήνα

στο ΦΕΚ 4152/Β/22.12.2017 οι εγκριτικές αποφάσεις για τις εξαιρέσιμες ημέρες και τα πέραν του πενθημέρου ως εξής:

 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό και καθαριότητας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του N. 2190/1994) των Μουσείων και αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το έτος 2017, (40) ώρες κατά μήνα και (48) ώρες κατά μήνα αντίστοιχα
 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για προσωπικό καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του άρθρου 21 του N. 2190/1994) Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού
  και Αθλητισμού, με παράταση συμβάσεων (βάσειτου άρθρου 16 του N. 4429/2016), κατά το έτος 2017, (35) ώρες κατά μήνα και (32) ώρες κατά μήνα αντίστοιχα

στο ΦΕΚ 4202/Β/27.12.2017 οι εγκριτικές αποφάσεις για τις εξαιρέσιμες ημέρες και τα πέραν του πενθημέρου ως εξής:

 • Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ για το έτος 2017,
 • Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ το έτος 2017,