Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

Comments Off on Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΥΠΠΟ
Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΥΠΠΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.

Αθήνα, 10/10/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Κατατέθηκε η προσφυγή της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. ενάντια στη διαθεσιμότητα εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει προς τους συναδέλφους που βρέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σας ενημερώνει πώς ήδη από την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου έχει κατατεθεί η προσφυγή της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενάντια στη διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτική έκθεση της προσφυγής που κατατέθηκε ενάντια των τριών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατατέθηκε ενώπιων Σας στις 9/10/2013 η από 1-10-2013 αίτηση ακύρωσης της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού», περί ακύρωσης:

1)Της υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟ.Α/165265/24656/20416/10511/16-9-2013 (ΦΕΚ Β 2318/17-9-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση δέκα εννέα (19) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (Α 167)».

2) της υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟ Α/165284/24661/20420/10513/16-9-2013 (ΦΕΚ Β 2318/17-9-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση τριάντα έξη (36) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (Α 167)».

3) της υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟ Α/165273/24657/20417/10512/16-9-2013 (ΦΕΚ Β 2318/17-9-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση εκατό σαράντα πέντε (145) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (Α 167)», καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παραλείψεως της Διοικήσεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης. Συγκεκριμένα, διότι η προσβαλλόμενη ερείδεται στο νόμο 4172/2013 ο οποίος έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 74 Συντάγματος (1ος Λόγος ακύρωσης). Τυγχάνει επίσης ακυρωτέα διότι έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου διαδικασίας, η οποία εισάγεται από την αντισυνταγματική διάταξη της παρ. 1 άρθρου 90 ν.4172/2013 (2ος Λόγος ακύρωσης). Επιπλέον, η ως άνω προσβαλλόμενη παραβιάζει εκ πλαγίου το άρθρο 103 Συντάγματος περί μονιμότητας Δημοσίων υπαλλήλων, και ευθέως την αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης (3ος Λόγος ακύρωσης). Επιπλέον, είναι ακυρωτέα διότι παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας (4ος Λόγος ακύρωσης).

Το γραφείο τύπου της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.