Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Ένδικα μέσα: ΥΑ, προσωρινές τοποθετήσεις- δημοσίευση ΦΕΚ Διοριστέων

0 σχόλια
Ένδικα μέσα: ΥΑ,  προσωρινές τοποθετήσεις- δημοσίευση ΦΕΚ Διοριστέων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

με τις τοποθετήσεις των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Εκ των υπαλλήλων που αναφέρονται στην απόφαση, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων τοποθετούνται σε αρχαιολογικούς χώρους καθ΄ υπόδειξη των Προϊσταμένων τους.

Η οριστική τοποθέτηση των ως άνω υπαλλήλων σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από γνώμη των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 3528/2007.
Με την παρούσα απόφαση ανακαλούνται τα αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/ 613143/41279/35810/9790/28-12-2018, 613123/41276/35807/9787/28-12-2018, 669828/45034/39473/ 11555/27-12-2018, 665683/44683/39123/11472/28-12-2018 έγγραφα ως αναρμοδίως εκδοθέντα.
Οι Προϊστάμενοι των άνω Υπηρεσιών καλούνται να γνωστοποιήσουν στη ΔΔΑΔ την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

Δημοσιεύτηκε το τρίτο ΦΕΚ 157/Γ/14.2.2019 συνιστώνται τριάντα μία (31) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατατάσσονται σε αυτές κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι, στον εισαγωγικό βαθμό και Μ.Κ. 1 της ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

Δημοσιεύτηκε το δεύτερο ΦΕΚ 1525/Γ/21.12.2018 με το οποίο  συνιστώνται  ((59) + (71) + (49)   προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατατάσσονται σε αυτές κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι, στον εισαγωγικό βαθμό και Μ.Κ. 1 της ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

Όλοι/ες οι συνάδελφοι/ισσες που συμπεριλαμβάνονται στα ΦΕΚ  έχουν λάβει ή θα λάβουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ την ανακοίνωση κατάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ  στο ΥΠΠΟΑ και  καλούνται εντός 10 ημερών να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους ως ακολούθως:

α. Όσοι απασχολούνται σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον αντίστοιχο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
β. Όσοι δεν απασχολούνται, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης κατάταξής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι 14-12-2018), σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον αντίστοιχο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., που είχαν απασχοληθεί με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
γ. Στην περίπτωση που συντρέχουν προσωπικοί λόγοι (π.χ. αλλαγή μόνιμης κατοικίας, λόγοι υγείας που δεν επιτρέπουν την απασχόληση σε εξωτερικούς χώρους κ.α.) αδυναμίας να παρουσιαστούν στην Υπηρεσία που είχαν απασχοληθεί με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καλούνται ευθύς αμέσως να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, γνωστοποιώντας την Υπηρεσία προτίμησής τους, προκειμένου να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στον αντίστοιχο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
δ. Η οριστική τοποθέτηση όλων των κατατασσόμενων υπαλλήλων σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. , κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 3528/2007, κατόπιν αίτησης προτίμησης που θα υποβάλουν οι ως άνω υπάλληλοι δια της Υπηρεσίας ανάληψης καθηκόντων τους.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. α, β και γ) παρακαλούνται:
α. Να ενημερώσουν τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού, ως προς την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των κατατασσόμενων,

β. Να μεριμνήσουν για την υποβολή αίτησης από κάθε κατατασσόμενο, με την Υπηρεσία προτίμησής του για την οριστική του τοποθέτηση και την άμεση αποστολή της αίτησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και

γ. Να μεριμνήσουν για την συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου από κάθε κατατασσόμενο και την αποστολή αυτού στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού, με συνημμένα τα κατωτέρω στοιχεία:

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Στοιχεία Κατοικίας (διεύθυνση, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
  • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο οικίας ή εργασίας, κινητό)
  • Φωτοτυπία Λογαριασμού Τραπέζης (πρώτος δικαιούχος και εμφανή το IBAN)
  • Εκκαθαριστικό ΔΟΥ
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Εάν υπάρχουν τέκνα ενήλικα που σπουδάζουν χρειάζεται η βεβαίωση σπουδών όπου να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης φοίτησης)
  • Βεβαίωση Απογραφής στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ ΤΕΑΜ) ή πλήρη στοιχεία ασφάλισης (ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, έτος πρώτης ασφάλισης με υπεύθυνη δήλωση).

3.  Όποίος δεν θα παρουσιασθεί για ανάληψη υπηρεσίας, θα θεωρηθεί ότι δεν αποδέχεται την κατάταξή του και η απόφαση κατάταξης θα ανακληθεί ως προς αυτόν.

Δημοσιεύτηκε το πρώτο ΦΕΚ 1477/Γ/14.12.2018 με το οποίο  συνιστώνται ογδόντα οκτώ (88) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατατάσσονται σε αυτές κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι, στον εισαγωγικό βαθμό και Μ.Κ. 1 της ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

Δημοσιεύτηκε το δεύτερο ΦΕΚ 1525/Γ/21.12.2018 με το οποίο  συνιστώνται  (59) + (71) + (49) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και κατατάσσονται σε αυτές κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι κατωτέρω υπάλληλοι, στον εισαγωγικό βαθμό και Μ.Κ. 1 της ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Έτσι μπήκε στην τελική ευθεία η διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν.4440/Φ.Ε.Κ./Α /224/2.12.2016 που αφορά στα «ένδικα μέσα» προκειμένου άμεσα να ενταχθούν οι συνάδελφοι αυτοί ως ΙΔ.Α.Χ.

Καλωσορίζουμε τους Συναδέλφους!

Σχετικά Άρθρα