Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις

Comments Off on Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του α.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 49-55 και 61 του ν. 2676/ 1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγραφος 9 αναριθμείται σε 8.

5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/ 2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄της παραγράφου 3, των παραγράφων 4, 5 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 καταργούνται.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.

8. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.