Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Άρθρο 43 για τον επανέλεγχο των ΙΔΑΧ του ΠΔ/164

Comments Off on Άρθρο 43 για τον επανέλεγχο των ΙΔΑΧ του ΠΔ/164
Άρθρο 43 για τον επανέλεγχο των ΙΔΑΧ του ΠΔ/164

Το άρθρο 43 στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» θεσμοθετεί τον επανέλεγχο των ΙΔΑΧ και τη δυνατότητα να απολύονται ανεξαρτήτως του  χρόνου που έχει περάσει από την πρόσληψη.

Πιο συγκεκριμένα θεσμοθετεί τον συνολικό επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, επιτρέπει την απόλυση εργαζομένων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, προβλέποντας πως «με απόφαση του Υπουργού ΔΜΗΔ ρυθμίζονται τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και η διαδικασία επανελέγχου» (δηλ. τα κριτήρια θα ξαναμπούν από την αρχή…).