Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Comments Off on Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 29: Διάκριση των Κεντρικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ εκσυγχρονίζονται, αναδιαρθρώνονται και διακρίνονται σε Υπηρεσίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας.

2. Οι Υπηρεσίες Ασφάλισης είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ του Οργανισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 ΦΕΚ 127 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι Υπηρεσίες Υγείας είναι αυτές που συστήνονται με το άρθρο 30 του παρόντος νόμου και οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση η΄ του Οργανισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.δ. 266/1989 ΦΕΚ 127 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Γραμματείας, η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Τύπου και το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι υπηρεσίες κοινές και για τις Υπηρεσίες Ασφάλισης και για τις Υπηρεσίες Υγείας.