Διαβάστε περισσότερα: Άρθρα neapnyka-post-rss | Σχόλια neapnyka-comments-rss

«Μαχαίρι» σε συντάξεις Δημοσίου για όσους εργάζονται

Comments Off on «Μαχαίρι» σε συντάξεις Δημοσίου για όσους εργάζονται
«Μαχαίρι» σε συντάξεις Δημοσίου για όσους εργάζονται
  • Αναστολή καταβολής έως τη συμπλήρωση του 55ου έτους και του 53ου έτους για στρατιωτικούς προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για όσους εργάζονται ως μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι. Περικοπές μετά τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων ορίων ηλικίας
  • Αντιμέτωποι με την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξής τους θα βρεθούν όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
  • Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται το νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του δημοσίου, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται και στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους.

Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου, οι συνταξιούχοι παίρνουν όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος (σήμερα 991,20 ευρώ). Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών. Σημειώνεται πως για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.

Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται:

Οσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις με τον νόμο 1256/1982,

Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.ά.) για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3865/2010.

Οσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.

Οσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους σε ταμεία χωρίς να ασκούν επάγγελμα.
Οι διατάξεις
Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία -εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα- μετά τις 21 Ιουλίου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010). Για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει εργασία μέχρι τις 21 Ιουλίου, οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Οπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι συνταξιούχοι που εργάζονται οφείλουν να το δηλώσουν στις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν δηλώσει ότι εργάζεται, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο (επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας).

Σημειώνεται πως περιορισμοί επιβάλλονται και στις συντάξεις των αιρετών οργάνων. Συγκεκριμένα οι βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. που λαμβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το δημόσιο θα δουν τη σύνταξη αυτή να μειώνεται κατά 70%.

Παράδειγμα
Πώς υπολογίζεται η περικοπή

Συνταξιούχος άνω των 55 ετών, που εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείται, λαμβάνει ακαθάριστη σύνταξη 1.500 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα περικοπεί κατά 356,16 ευρώ -δηλαδή το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη- και θα διαμορφωθεί στα 1.143,84 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος έχει δύο ανήλικα παιδιά η περικοπή θα είναι 78,62 ευρώ και η καταβαλλόμενη σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.421,38 ευρώ.

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

  • Οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη χηρείας

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που ο θάνατος του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου έχει επέλθει μετά την ισχύ του ν. 3865/2010 (δηλαδή μετά τις 21 Ιουλίου). Συγκεκριμένα ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο:

Αν ο γάμος τελέστηκε πριν τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την πάροδο τριών ετών από την τέλεση του γάμου και
Αν ο γάμος τελέστηκε μετά τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή του.
Η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμούς για μία τριετία αλλά στη συνέχεια μειώνεται κατά 50% εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει και άλλη σύνταξη. Αυτό ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και στη συνέχεια η μείωση είναι 30%. Σημειώνεται πως οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τους επιζώντες συζύγους που:

  • Eχουν αναπηρία 67% και άνω

Λαμβάνουν και εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3620/2007 (προβλέπεται κατόπιν επιλογής η καταβολή της μίας σύνταξης μειωμένης κατά 75%).
Λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας.
Απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πηγή: «E» 5/11